Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Vastuullinen tuoton tekijä kaikkien suomalaisten iloksi

Veikkauksen strategia päivitettiin kevään 2014 aikana. Viisi osastrategiaa kirjoitettiin yhdeksi yhtiötason strategiaksi ja samalla päivitettiin strategian sisältöä tarvittavilta osin. Valitun strategian avulla halutaan varmistaa, että yhtiö saavuttaa tavoitteensa toimimalla tehokkaasti, luotettavasti ja vastuullisesti.

Päivitetyssä strategiassa yhtiön tavoitteet on tiivistetty seitsemään laatusanaan.

 

Tulos, Tulevaisuus ja Tunnelma

Strategian päivitystyön yhteydessä uudistettiin myös toiminnan ohjauksen malli. Mallin mukaan ensin strategia avataan yhtiön isoiksi strategiakauden tavoitteiksi ja mittareiksi. Tämän jälkeen määritetään yhtiön painopisteet sekä strategiamittareiden tavoitetasot kullekin vuodelle. Tekeminen konkretisoidaan edelleen toimintojen painopisteiksi, yksikköjen toimenpidelistauksiksi ja jokaisen veikkauslaisen henkilökohtaisiksi tavoitteiksi.

Strategisten tavoitteiden kokonaisuutta on valittu jäsentämään kolme käytännönläheistä ja toisiaan tasapainottavaa näkökulmaa: Tulos, Tulevaisuus ja Tunnelma. Tulos kuvaa taloudelliseen tulokseen pääsemistä, Tulevaisuus puolestaan viestii sitä, millä tulevien vuosien kasvu varmistetaan. Tunnelma kuvastaa sitä, miten yhtiö nähdään talon sisä- ja ulkopuolella eli oman henkilökunnan ja muiden sidosryhmien silmin.

 

 

 

Seuranta kymmenen strategiamittarin avulla

Strategiatyön yhteydessä uudistettiin strategian toimeenpanossa onnistumisen mittaaminen. Yhtiölle määriteltiin kymmenen strategiamittaria strategiakaudeksi 2014−2017:

 1. Yhtiön tulos
 2. Päiväasiakasmäärä
 3. Edunsaajatietoisuus
 4. Uudistusten tuotto
 5. Markkinaosuus
 6. Asiakaskokemus
 7. Verkkopelikate
 8. Kulut/pelikate
 9. Tunnistautuneen pelaamisen osuus
 10. Henkilöstön motivaatioindeksi

Ydinprosessit

Veikkauksen liiketoimintastrategian toteuttamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi on määritelty kolme ydinprosessia: tuotekehitysprosessi, palveluprosessi ja ohjausprosessi. Ydinprosessien avulla varmistetaan, että Veikkaus toimii joka päivä asiakaslähtöisesti ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Ydinprosessien lisäksi Veikkauksessa on tukiprosesseja, jotka varmistavat ydinprosessien toimintaedellytykset.

Tuotekehitysprosessin tehtävänä on kehittää Veikkauksen liiketoimintaan liittyviä konsepteja, tuotteita ja palveluita. Prosessiin sisältyvät olemassa olevien tuotteiden tuotehuollot sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen. Veikkauksen tuotekehitysprosessi päivitettiin kesällä 2014.

Palveluprosessin tehtävänä on Veikkauksen pelien ja palveluiden tuottaminen. Palveluprosessi tuottaa palveluita sovitulla kustannus- ja palvelutasolla (esimerkiksi laatutaso) ja mahdollistaa siten liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen.

Ohjausprosessi uudistettiin kaikkien prosessivaiheittensa osalta strategiatyön yhteydessä keväällä 2014. Ohjausprosessin päätehtävät ovat:

 • Toimintaympäristön muutosvoimien ja sidosryhmien tarpeiden ymmärtäminen
 • Strategisen raamin luominen Veikkauksen toiminnalle
 • Toimintaympäristön ja liiketoiminnan tarpeiden yhteensovittaminen strategisella tasolla
 • Strategian muuntaminen toimintaa ohjaaviksi vuosittaisiksi painopisteiksi ja toimintasuunnitelmiksi
 • Toimintasuunnitelmien muuntaminen yksilöiden toimintaa ohjaavaksi tavoitekortiksi ja kehittymissuunnitelmaksi
 • Strategian ja muun toiminnan toteutumisesta raportoiminen seurannan ja korjaavien toimenpiteiden mahdollistamiseksi