Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Yhteiskuntavastuun johtaminen ja organisointi

Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa, että Veikkaus toimii vastuullisesti mahdollisia haittoja minimoiden ja edunsaajaryhmien toimintaa hyödyttäen. Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja on johtoryhmän jäsen ja vastaa yhteiskuntavastuun asioista johtoryhmätasolla. Yhtiön hallitus käsittelee yhteiskuntavastuun teemoja useamman kerran vuodessa.

Keväällä johtoryhmä teki päätöksen erityisen vastuullisuuskampanjan toteutuksesta. Syksyllä toteutetun kampanjan teemaksi valittiin rahapelaamiseen liittyvät riskit ja peliongelmasta kertominen. Vuoden aikana johtoryhmä käsitteli myös muun muassa vastuullisen asiakkuuden mallia ja ympäristöohjelmaa sekä arvioi yhteiskuntavastuun olennaisuuksia.

Yhteiskuntavastuun edistäminen ja käytännön toimenpiteiden koordinointi kuuluu viestintä ja yhteiskuntavastuu -toiminnossa olevalle yhteiskuntasuhteiden yksikölle, johon kuuluu kaksi kokopäiväisesti vastuullisuusasioita edistävää henkilöä, yhteiskuntavastuupäällikkö ja -asiantuntija. Yksikköä johtaa yhteysjohtaja.

Yhteiskuntavastuun eri osa-alueita toteutetaan Veikkauksen kaikissa eri toiminnoissa ja yksiköissä. Yhteiskuntavastuun edistäminen on jokaisen veikkauslaisen vastuulla eli olennaisena osana kaikkea toimintaa. Vastuullisuutta edistäviä mittareita on käytetty koko henkilöstön palkitsemisen perusteena.

Eettiseltä neuvostolta ulkopuolista näkemystä

Eettinen neuvosto on Veikkauksen hallituksen asettama ja nimeämä neuvoa-antava asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on tuoda ulkopuolinen näkemys yhtiön hallituksen ja operatiivisen johdon käyttöön rahapelitoiminnasta, erityisesti pelien ja niiden markkinoinnin etiikkaan sekä esimerkiksi peliriippuvuuteen liittyvistä asioista. Neuvosto ei tee päätöksiä, vaan laajentaa näkökulmaa ja antaa lisäarvoa johdon päätöksenteon tueksi. Neuvosto voi myös antaa konkreettisia ratkaisuehdotuksia ja eettisiä argumentteja rahapelaamiseen liittyviin käytännön kysymyksiin ja rahapelaamisesta käytävään keskusteluun.

Eettinen neuvosto kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa. Neuvosto käsitteli muun muassa Veikkauksen maineeseen ja brändiin liittyviä mielikuvia ja riskejä, urheilun integriteettikysymyksiä, Veikkauksen tekemää laajaa sidosryhmäkyselyä sekä syksyllä toteutettua vastuullisuuskampanjaa.

Veikkauksen hallitus hyväksyy yhtiön johdon esityksestä eettisen neuvoston kokoonpanon kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Toimikaudeksi 2015–2016 uudeksi jäseneksi valittiin päätoimittaja emerita Reetta Meriläinen. Muutoin kokoonpano jatkoi ennallaan eli neuvostossa on alkaneella kaudella yhteensä 10 jäsentä. Neuvosto valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Edellisellä toimikaudella 2013–2014 puheenjohtajana toimi professori Olli Alho.