Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Verojalanjälki

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Veikkauksen verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veronluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

Valtion omistamana yhtiönä Veikkaus hoitaa verotukseen liittyvät velvoitteensa asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Tuloverolain mukaan Veikkaus ei maksa tuotostaan veroa vaan tulouttaa voittonsa kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriölle. Sen sijaan Veikkaus maksaa pelitoiminnasta kertyvään pelikatteeseen perustuvaa arpajaisveroa. Koska Veikkaus ei ole arvonlisäverovelvollinen eikä näin ollen voi vähentää tavara- ja palveluostoihinsa sisältyviä arvonlisäveroja, maksetut arvonlisäverot rasittavat täysimääräisenä yhtiön tulosta.

Veikkauksen verojalanjälki vuonna 2014 oli yhteensä 138,9 milj. euroa (+3,7 %). Tästä verojen osuus oli 126,9 milj. euroa, henkilöstöön liittyviä veronluonteisia maksuja oli 5,0 milj. euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 7,0 milj. euroa.

Veikkauksen suurimmat veroerät ovat arpajaisvero 104,2 milj. euroa ja arvonlisäverot 22,5 milj. euroa. Tuosta summasta Veikkaus on tilittänyt EU-hankintoihin liittyviä arvonlisäveroja 5,0 milj. euroa. Lisäksi yhtiö on maksanut kiinteistöveroa ja varainsiirtoveroa. Kaikki veronsa Veikkaus maksaa Suomeen.

Veikkaus ei ole maksanut veroja, voittoja, osinkoja, korkoja tai konserniavustuksia ulkomaille.


Veronjalanjälki

Milj. euroa (muutos-% vrt. 2013)