Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Riippumaton varmennusraportti

Veikkaus Oy:n johdolle

Olemme Veikkaus Oy:n (jäljempänä myös Yhtiö) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun numeeriset tiedot Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014 -verkkojulkaisun osioissa Veikkaus 75 vuotta, Veikkaus 2014–2015, Liiketoiminta ja Vastuullinen tekijä raportointikaudelta 1.1.–31.12.2014 (jäljempänä ”Yhteiskuntavastuutiedot”).

Johdon vastuu

Veikkaus Oy:n johto vastaa Yhteiskuntavastuutietojen laatimisesta raportointikriteeristön eli Veikkaus Oy:n raportointiohjeiden ja Global Reporting Initiativen laatiman yhteiskuntavastuun G3-raportointiohjeiston mukaisesti.

Varmentajan velvollisuudet

Meidän velvollisuutenamme on esittää suorittamamme työn perusteella johtopäätös Yhteiskuntavastuutiedoista. Tämä varmennusraportti on laadittu toimeksiantomme ehtojen mukaisesti. Vastaamme työstämme, varmennusraportista ja esittämistämme johtopäätöksistä vain Veikkaus Oy:lle, emme kolmansille osapuolille.

Olemme suorittaneet toimeksiannon kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000 ”Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Tämä standardi edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja varmennustoimeksiannon suunnittelemista ja suorittamista siten, että saadaan rajoitettu varmuus siitä, ettei tietoomme ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei Yhteiskuntavastuutietoja olisi kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu raportointikriteeristön mukaisesti.

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat rajoitetumpia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä saadaan vähemmän varmuutta kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa. Varmennustoimeksiantoon kuuluu toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi Yhteiskuntavastuutietoihin sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu varmentajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että Yhteiskuntavastuutiedoissa on olennainen virheellisyys. Olemme toteuttaneet muun muassa seuraavat toimenpiteet:

  • Haastatelleet Yhtiön ylimmän johdon edustajia.
  • Haastatelleet Yhteiskuntavastuutietojen keruusta ja raportoinnista vastaavia henkilöitä. 
  • Arvioineet, miten työntekijät soveltavat Yhtiön raportointiohjeita ja menettelytapoja.
  • Testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä alkuperäisistä dokumenteista ja järjestelmistä otospohjaisesti.
  • Testanneet tietojen yhdistelyä ja suorittaneet uudelleenlaskentaa otospohjaisesti.

Johtopäätös

Tässä raportissa kuvaamamme työn perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei Veikkaus Oy:n Yhteiskuntavastuutietoja olisi kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu käytetyn raportointikriteeristön mukaisesti. Varmennusraporttiamme luettaessa on otettava huomioon yritysvastuutietojen tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat luontaiset rajoitteet.

Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2015

PricewaterhouseCoopers Oy

Sirpa Juutinen
Partner
Sustainability & Climate Change

Maj-Lis Steiner
Director
KHT Tilintarkastuspalvelut