Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä

Veikkaus haluaa olla sidosryhmiensä edustajien kanssa aktiivisessa vuorovaikutuksessa säännöllisesti. Sidosryhmien odotusten tuntemus sekä luottamus Veikkaukseen ja yhtiön toimintaan ovat menestyksekkään toiminnan edellytyksiä. Tavoitteena on aito dialogi, jossa yhä enemmän kuullaan ja kuunnellaan sidosryhmien odotuksia.

Eri sidosryhmien edustajien kanssa kommunikoidaan monin eri tavoin. Tiedon jakamisen lisäksi käydään keskusteluja, tehdään kyselyjä, vastataan tiedusteluihin ja kyselyihin, osallistutaan tilaisuuksiin ja seminaareihin sekä järjestetään niitä. Veikkaus kehittää jatkuvasti uusia muotoja ja tapoja sidosryhmävuorovaikutukseen. Veikkausraati-asiakaspaneelin toiminta alkoi vuonna 2014.

Sidosryhmiltä parhaat arviot luotettavuudesta ja vastuullisuudesta

Elokuussa 2014 toteutettiin laaja vastuullisuuskysely, johon vastasi kahden viikon aikana yli 4 700 sidosryhmiemme edustajaa. Kyselyn tarkoitus oli selvittää, miten Veikkaus voisi toimia entistäkin vastuullisemmin. Kyselylinkkiä jaettiin sähköpostitse, asiakasviesteillä, uutiskirjeissä, nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta. Suurin osa vastaajista oli asiakkaita (89 %), mutta vastauksia saatiin kaikkien sidosryhmien edustajilta.

Kyselyssä vastaaja kirjasi oman mielipiteensä Veikkauksen vastuullisuuden kehittämisestä ja tämän jälkeen hänellä oli mahdollisuus arvottaa muiden vastaajien antamia ideoita tärkeysjärjestykseen. Vastuullisuuteen liittyviä ideoita saatiin yli 3 000 kappaletta. Mielipiteitä annettiin eniten mainonnan vastuullisuudesta, voitonjaosta ja pelirajoituksista. Tärkeimmiksi asioiksi vastaajat arvioivat tuoton jaon läpinäkyvyyden sekä tuen vähäosaisille, lapsille ja nuorille. Sidosryhmäkysely toteutettiin yhteistyössä Fountain Parkin kanssa.

Vastaajat arvioivat Veikkauksen vastuullisuuden arvosanalla 4,07 (1–5). Korkeimmat arvosanat Veikkaus sai yhteistyökumppaneilta, edunsaajilta ja veikkausmyyjiltä, heikoimmat arvosanat puolestaan viranomaisilta, ministeriön edustajilta sekä medialta.

 Lue myös: Henkilöstö sitoutuu vastuullisuuden edistämiseen vahvasti

Veikkausraati kommentoi ja ideoi

Kertomusvuonna otettiin käyttöön pitkään toivottu asiakaspaneeli, joka nimettiin Veikkausraadiksi. Kyseessä on Veikkauksen kanta-asiakkaiden interaktiivinen yhteisö, jossa asiakkaat pääsevät osallistumaan tuotekehitykseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Raadin jäsenet saavat tietoja uutuuksista ensimmäisten joukossa.

Veikkausraati on uusi tapa ymmärtää asiakkaita ja kehittää Veikkauksen liiketoimintaa entistäkin asiakaslähtöisemmäksi. Raatilaisten mielipidettä kysyttiin myös syksyllä toteutetun vastuullisuuskampanjan ideoinnissa ja toteutuksessa. Veikkauksen kanta-asiakkailla on mahdollisuus liittyä mukaan raatiin Veikkauksen verkkosivuilla. Vuoden loppuun mennessä raadissa oli noin 6 000 asiakasjäsentä. Viikoittain raadilta kysytään näkymyksiä Veikkauksen brändistä, tuotteista ja palveluista.

Suomalaisten mielikuvaa Veikkauksen vastuullisuudesta seurataan  

Taloustutkimuksen Veikkaukselle tekemässä yhteiskuntavastuututkimuksessa (1002 vastaaja toukokuussa 2014) Veikkaus sai parhaat arviot luotettavuudesta ja vastuullisuudesta. Termi ”yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen” sopii suomalaisten mielestä parhaiten vertailluista 13 yrityksestä Veikkaukseen. Heikoimman arvion Veikkaus saa edelleen toiminnan läpinäkyvyydestä ja inhimillisyydestä. Edellinen vastaava tutkimus teetettiin vuonna 2012.

Tutustu Veikkauksen sidosryhmätoimintaan perinteisen taulukon muodossa.

 

Asiakkaat

Odotukset Veikkausta kohtaan

 • Avoin, läpinäkyvä  ja luotettava toiminta
 • Kiinnostavat pelit, harmitonta ajanvietettä ja jännitystä arkeen
 • Tietoa, mihin yhtiön tuotto käytetään

Veikkauksen tapa toimia

 • Asiakastiedon ja -palautteen aktiivinen hyödyntäminen
 • Asiakaspalvelun jatkuva kehittäminen
 • Vastuullinen ja kiinnostava pelitarjoama
 • Tunnistautuneena pelaamisen määrän kasvattaminen
 • Luotettava voitonmaksu
 • Vahva kuluttajansuoja

Saavutukset 2014

 • Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä nousi yli 1,6 miljoonaan
 • Jatkettiin sosiaalisen median kanavien  (FB, Twitter, Insta) aktiivista hyödyntämistä viestinnässä ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.
 • Perustettiin sisäinen mahdollisuusviestinnän tiimi, joka hakee ja kartoittaa ilmiöitä Veikkauksen hyödynnettäväksi asiakkaiden suuntaan.
 • Otettiin käyttöön uusi pelaajasegmentointi, jonka avulla ymmärretään asiakaskuntaa paremmin huomioiden eri asiakasryhmien kiinnostuksen kohteet ja käyttäytyminen.
 • Perustettiin kanta-asiakkaille avoin interaktiivinen yhteisö Veikkausraati , jonka kautta saadaan palautetta ja ideoita.

Edunsaajat

Odotukset Veikkausta kohtaan

 • Vakaa tuotto edunsaajille, jatkuvuuden turvaaminen
 • Aktiivista tiedottamista ja yhteistyötä

Veikkauksen tapa toimia

 • Hallittu ja pitkäjänteinen tuotonkasvu edunsaajien toimintaedellytysten takaamiseksi
 • Säännöllinen yhteydenpito
 • Pelikohde- ja markkinointiyhteistyö liittojen, liigojen sekä sarjojen kanssa

Saavutukset 2014

 • Jatkettiin tiivistä yhteistyötä edunvälittäjäverkoston kanssa
 • Aktivoiduttiin erityisesti musiikin edunsaajien parissa
 • Jatkettiin laajaa yhteistyötä kotimaisen elokuvan, musiikin ja liikunnan sekä urheilun kanssa

Poliittiset päättäjät

Odotukset Veikkausta kohtaan

 • Pitkäjänteinen tuotto yhteiskunnalle
 • Vastuullinen rahapelitoiminta
 • Sosiaalisten haittojen ennaltaehkäisy
 • Yksinoikeusaseman säilyminen
 • Toiminnan avoimuus ja luotettavuus
 • Rikollisuuden ja vilpin torjunta

Veikkauksen tapa toimia

 • Säännölliset tapaamiset kotimaassa ja EU-tasolla
 • Yhtiökokous
 • Hallintoneuvosto
 • Osavuosikatsaukset
 • Yhteiskuntavastuu- ja vuosiraportti

Saavutukset 2014

 • Jatkettiin säännöllistä ja suunnitelmallista vaikuttamistyötä Euroopan parlamentin ja Suomen eduskunnan jäsenten kanssa
 • Kaikille kesäkuussa valituille suomalaisille europarlamentaarikoille järjestettiin perehdytystilaisuus
 • Yhdessä European Lotteries -järjestön (EL) kanssa vaikutettiin mm. komission markkinointia ja kuluttajansuojaa koskevien suositusten valmisteluun. Suositukset julkistettiin heinäkuussa.

Ministeriöt ja viranomaiset

Odotukset Veikkausta kohtaan

 • Hallittu, pitkäjänteinen ja varma tuoton kehitys
 • Vastuullinen pelitoiminta
 • Sosiaalisten haittojen ennaltaehkäisy
 • Vilpin ja rikollisuuden ehkäisy

Veikkauksen tapa toimia

 • Säännöllinen yhteydenpito
 • Osavuosikatsaukset
 • Yhteiskuntavastuu- ja vuosiraportti

Saavutukset 2014

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tiivistettiin yhteistyötä edunsaajuusviestinnässä
 • Sisäministeriön ja poliisihallituksen kanssa yhteistyössä vaikutettiin komission markkinointia ja kuluttajansuojaa koskevien suositusten valmisteluun.  Suomen käytännöt ovat hyvin sopusoinnussa komission heinäkuussa julkistamien suositusten kanssa

Media

Odotukset Veikkausta kohtaan

 • Nopea ja avoin tiedottaminen
 • Sosiaalinen vastuu ja luotettavuus
 • Tavoitettavuus
 • Pelituotot merkittävässä asemassa suomalaisen yhteiskunnan toiminnassa

Veikkauksen tapa toimia

 • Nopea, avoin ja luotettava toiminta median suuntaan
 • Median intressien huomioiminen
 • Viestiminen sosiaalisessa mediassa
 • Lehdistötiedoitteet ja pelivoitoista uutisointi
 • Säännölliset mediatapaamiset
 • Henkilökohtaiset toimittajatapaamiset
 • Mediaseuranta

Saavutukset 2014

 • Aktivoiduttiin entisestään sosiaalisessa mediassa
 • Viestien läpimenoa ja huomioarvoja seurattiin systemaattisesti
 • Veikkauksen julkisuudessa saama sävy oli 96 prosenttisesti joko neutraalia tai myönteistä

 

Yhteistyökumppanit

Odotukset Veikkausta kohtaan

 • Avoin, luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyösuhde
 • Innovatiivinen, monipuolinen ja vastuullinen pelitarjonta 

Veikkauksen tapa toimia

 • Pitkäaikaiset sopimukset ja pitkäjänteinen yhteistyö
 • Hankintojen keskittäminen

Saavutukset 2014

 • Kilpailutettiin yhteistyökumppanit: media-, mainos- ja tapahtumatoimisto
 • Aloitettiin S-ryhmän kanssa kassalinjapelaaminen (Express)
 • Päivitettiin useita yhteistyösopimuksia
 • Mahdollistettiin Peluurin 10-vuotisjuhlavuoden kampanja

Asiamiehet ja veikkausmyyjät

Odotukset Veikkausta kohtaan

 • Hyvä tulonlähde
 • Monipuolinen pelitarjonta
 • Asiakaspalvelu
 • Myyntityön tukeminen
 • Aktiivinen tiedottaminen
 • Tietoa veikkausvoittovarojen edunsaajista

Veikkauksen tapa toimia

 • Tuloksellisen myyntityön tukeminen tiedottamalla ja kouluttamalla
 • Toimivat myyntipäätteet (toimiva pelijärjestelmä)
 • Jatkuva oppiminen ja koulutus

Saavutukset 2014

 • Tuettiin uudistuksia kuten Loton tuplaus, Pitkäveto ja Naapurit-pelin lanseeraus myyjäkoulutuksen ja myynnin tuen keinoin.
 • Veikkausmyyjien Facebook-ryhmä kasvoi merkittävästi ja vakiinnutti asemansa reaaliaikaisena viestintäkanavana
 • Peruskurssin jälkeinen pelimyyjien jatkokouluttautuminen räätälöitiin entistä voimakkaammin kunkin yhteistyökumppanin tarpeisiin
 • Myyntipaikoissa olevaa markkinointimateriaalia korvattiin yhä useammin digitaalisilla mainosnäytöillä
 • Jatkokehitettiin myyntipaikkakonsepteja ja tuotemateriaaleja

Henkilöstö

Odotukset Veikkausta kohtaan

 • Läpinäkyvyys ja avoin tiedottaminen
 • Tasa-arvoinen ja tasapuolinen kohtelu
 • Oikeudenmukaisuus

Veikkauksen tapa toimia

 • Erinomainen työpaikka
 • Osaamisen kehittämisen varmistaminen
 • Henkilöstötutkimukset
 • Henkilökohtaiset kehitys- ja seurantakeskustelut
 • Henkilöstön intranet eli Innet
 • Johtoinfot, henkilöstön uutis- ja tietotorit
 • Yksilöiden ja/tai työyhteisöjen tukeminen tarpeen mukaan

Saavutukset 2014

 • Aloitettiin henkilöstön motivaatioindeksin mittaaminen kvartaaleittain
 • Käynnistettiin Talent-ohjelma tukemaan osaltaan strategian toteutumista
 • Varmistettiin strategialähtöisyyttä  kehityskeskusteluprosessissa
 • Jatkettiin Veikkauksen johdon ja avainhenkilöiden muodostamia  Jopo-tilaisuuksia (joukolla pohdintaa) ja esimiesfoorumeja