Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Yhdenmukainen toimintakulttuuri edistää tasa-arvoa

Veikkauksessa tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu käsitetään laajana käsitteenä, jossa yksilön kunnioitus on keskeisellä sijalla. Ketään ei aseteta eriarvoiseen asemaan sukupuolen, iän, uskonnon, rodun tai poliittisen näkemyksen perusteella. Henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti noudattamalla tasa-arvolakia, tasa-arvosuunnitelmaa ja toimintaohjeita.

Tasa-arvosuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain muun muassa tarkkailemalla henkilöstön sukupuolijakauman kehittymistä, palkkaeroja ja naisten määrää johto- ja esimiestehtävissä.

Henkilöstön tasa-arvoisessa kohtelussa keskeistä on, että henkilön osaaminen ratkaisee sekä tehtäviin sijoittumisen että palkkauksen. Rekrytoinneissa valitaan osaamiseltaan paras hakija, jolta edellytetään myös sopivuutta Veikkaus-kulttuuriin. Pätevyydeltään ja sopivuudeltaan tasaveroisista hakijoista tulee valita vähemmistösukupuolta edustava hakija.

Saman vaativuustason tehtävistä tulee maksaa sama tehtäväkohtainen palkka sukupuolesta riippumatta. Palkkaus määritellään tehtäväkohtaisen HAY-vaativuusluokituksen sekä henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan.

Veikkauksen henkilöstöstä 51 prosenttia on naisia. Esimiehistä naisia on 41 prosenttia. Vuonna 2014 johtoryhmässä oli 1 nainen. Veikkauksen hallituksessa on 4 naista ja hallintoneuvostossa 6.

Tasa-arvosuunnitelma päivitetään Veikkauksessa säännöllisesti, ja sitä varten selvitetään, missä tasa-arvoasioissa koetaan puutteita. Henkilöstötutkimukseen vastanneista 67 prosenttia oli samaa tai melko samaa mieltä siitä, että Veikkauksessa toteutuu sukupuolten ja eri-ikäisten välinen tasa-arvo. Vuonna 2013 tätä mieltä oli 68 prosenttia vastanneista. Tasa-arvosuunnitelman keskeisenä kehittämiskohteena on yhdenmukaisen Veikkaus-kulttuurin kehittäminen.

Tulevina vuosina Veikkauksesta tulee jäämään eläkkeelle muutamia henkilöitä vuosittain. Tähän on varauduttu panostamalla hiljaisen tiedon siirtymiseen eläköityviltä.