Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Hankintoja ja edustamista ohjaavat säännöt kaikkien saatavilla

Veikkauksen hankintoja ja edustamista ohjaavat säännöt ja ohjeet ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla. Veikkauksen hankintatoimen tehtävä on kehittää yhteisiä toimintamalleja, varmistaa niiden käyttö sekä vahvistaa sisäistä hankintaosaamista. Näin toimimalla tavoitellaan laadukkaita palvelu- ja tavarantoimittajia sekä kustannus- että prosessitehokkuutta.

Hankintatoimessa taloudellinen vastuunotto painottuu tarjouskierrosten järjestämiseen ja tarjousten kokonaistaloudelliseen vertailuun. Hankinta- ja sopimusprosessia uudistettiin vuoden 2014 alusta lisäämällä hankinnoista vastaavien henkilöiden panosta myös sopimusvalmisteluissa. Uudistuksella tehostetaan hankintaprosessia ja hyödynnetään sisäistä osaamista.

Veikkauksen edustaminen liittyy aina yhtiön liiketoimintaan. Edustamisen on tuettava liiketoimintatavoitteita, toimintaympäristön suotuisaa kehittymistä ja/tai edunsaajayhteistyötä. Tilaisuuksissa on aina asiasisältö, jolla pyritään tukemaan yhtiön toimintaedellytyksiä sekä luomaan positiivista yrityskuvaa. Edustaminen on läpinäkyvää ja kohtuullista.

Virkamiesten osalta otetaan huomioon heitä koskeva valtiovarainministeriön ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista (23.8.2010). Edustukseen liittyvien laskujen liitteenä on vieras- ja isäntälista täydellisenä, yhtiö tai taho, jota vieraat edustavat, tilaisuuden tarkoitus ja ohjelma.

Edustuksen vastaanottaminen on kiellettyä käynnissä olevan kilpailutuksen aikana sellaiselta toimijalta, joka osallistuu kilpailutukseen.

Kaikkien Veikkauksen työntekijöiden tulee välttää sellaisia toimia tai taloudellisia sidoksia, jotka voivat olla ristiriidassa heidän työhönsä liittyvien vastuiden kanssa. Liikesuhteen avulla saadun henkilökohtaisen hyödyn, esimerkiksi alennusten, vastaanottaminen on kiellettyä.

Veikkaus ja sen henkilöstö eivät suoraan eivätkä välillisesti anna eivätkä vastaanota etuuksia, joita voidaan mahdollisesti tulkita lahjuksiksi. Ulkopuolisen kustantaman edustuksen vastaanottaminen vapaa-aikana ja yksityishenkilönä ei muuta sen hyväksyttävyyttä.

Veikkauksen edustustiloja käytetään pääsääntöisesti edustamiseen tai yhtiön omiin tilaisuuksiin. Rahalahjan antaminen ja vastaanottaminen on aina kiellettyä.