Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Kehittymiseen ja yhteistyöhön kannustava johtamiskulttuuri

Toimitusjohtajan koolle kutsuma asiantuntijafoorumi JoPo (Joukolla Pohdintaa) kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Foorumin tarkoituksena on edistää avointa keskustelua ja tiedonvälitystä sekä pohtia Veikkauksen strategiaa ja tulevaisuuden suuntaa. Noin 50 avainhenkilöstä muodostuvan ryhmän vastuulla on viedä tilaisuuksien ydinviestit eteenpäin omille työyhteisöilleen. JoPon toiminta jatkuu vuonna 2015.

Henkilöstöä haastetaan jatkuvasti arjen työssä pohtimaan, miten tavoitteet ja toiminta tukevat strategian toteutumista. Vuonna 2014 päivitetyn strategian mukaisesti Veikkaus haluaa olla vastuullinen tuoton tekijä kaikkien suomalaisten iloksi. Strategian painopisteet jalkautuvat jokaisen veikkauslaisen henkilökohtaisiin tavoitteisiin mm. toiminnansuunnittelussa, johon esimiehet osallistavat ryhmänsä jäsenet.

Veikkauskulttuurin kulmakivet

Veikkauksen johtamisen ytimessä ovat tulos- ja kehityshakuisuus, pyrkimys soljuvaan yhteistyöhön ja tehokkaaseen organisaatioon sekä muutosmyönteinen, innostava ja arvostava ilmapiiri. Nämä heijastuvat myös yrityskulttuurin kulmakiviin, jotka ovat uudistuminen, tuloksellisuus ja vuorovaikutus.

Kulmakivet ja niissä onnistuminen tulevat esille johtamis- ja asiantuntija-arvioinneissa sekä jokaiselle veikkauslaiselle vuoden alussa tehtävässä suoritusarvioinnissa. Veikkauksen unelman eli vision toteutuminen edellyttää jokaiselta erinomaista suoriutumista. Esimiehet ovat keskeisessä asemassa strategian muuntamisessa arjen tavoitteiksi ja työksi sekä ryhmän motivoimisessa entistä parempiin suorituksiin.

Uudistumisen kulmakiven osalta veikkauslaisilta ja johtamiselta vaaditaan erityistä kykyä määritellä selkeät ja vaativat tavoitteet sekä esimiehiltä uskallusta vaatia erinomaista suoritusta. Esimiehille toteutettiin loppuvuodesta 360-johtamispalaute henkilökohtaisen johtamis- ja yhteistyökäyttäytymisen arvioimiseksi osana Veikkauksen strategialähtöistä johtamisen kehittämistä. Tavoitteena oli tunnistaa esimiesten vahvuuksia ja kehittämisalueita sekä laatia esimiehille oma kehittymissuunnitelma.

Veikkauksessa jatkettiin myös mentorointia ja coachingia sekä panostettiin täsmävalmennuksiin laajojen massavalmennuksien sijaan. Veikkaus oli yritysjäsenenä mukana Aalto University Executive Educationin (Aalto EE) digitaalisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen DiViA-foorumissa. Yritysjäsenenä Veikkaus sai henkilökunnalleen rajattoman osallistumisoikeuden seminaareihin.

Vuorovaikutuksen kulmakivi ilmenee Veikkauksessa mm. ryhmäläisten osallistamisena kehittämiseen ja päätöksentekoon, palautteen antamisena, kannustamisena sekä vastavuoroisen sparraamisen kautta. Arkipäivän johtamisessa vuorovaikutuksellisuus elää säännöllisten viikkopalavereiden, intranetin blogien, osallistavien workshopien sekä info- ja keskustelutilaisuuksien muodossa. Kertomusvuonna uudistettu intranet uusine sosiaalisen median ominaisuuksineen on lisännyt paitsi asiantuntijoiden myös johdon ja esimiesten vuorovaikutusmahdollisuuksia.

Tuloksellisuuden kulmakivi edellyttää esimiesten taitoa edistää ryhmän jäsenten kykyä ottaa vastuuta sekä esimiehen taitoa kehittää toimintamalleja ja huolehtia ryhmän jäsenten osaamisen kehittämisestä. Näitä taitoja edistetään niin arjen työssä kuin myös suoritusarvioinnissa sekä tavoite- ja kehityskeskusteluissa.