Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
Henkilöstön tunnusluvut
Tunnusluku 2014 2013 2012
Henkilöstö 1)
Henkilöstön määrä 31.12., lkm 332 333 320
Henkilöstö keskimäärin 333 332 325
Vakituiset % 95 95 95
Määräaikaiset % 5 5 5
Kokoaikaiset % 88 89 90
Osa-aikaiset % 12 11 10
Naisia henkilöstöstä % 51 52 54
Miehiä henkilöstöstä % 49 48 46
Naisten osuus johdosta (johtoryhmä) % 17 14 23
Naisten osuus esimiehistä (%) 41 45 48
alle 30-vuotiaita % 4 6 4
30–49-vuotiaita % 72 72 75
50– -vuotiaita % 24 22 21
Henkilöstön määrä jaoteltuna toiminnan luonteen ja laajuuden mukaan 2)
Ylin johto 6 7 13
Esimiehet 43 46 37
Asiantuntijat/työntekijät 283 280 270
Henkilöstön keski-ikä 43,1 42,8 42,9
Keskimääräinen kuukausipalkka 3) 4 192 4 104 4 099
Tulospalkkio, johto, euroa 259 762,37 131 312,74 312 134,13
Tulospalkkio, muu henkilöstö, euroa 1 188 658,27 673 872,49 670 876,25
Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus % 96 96 96
Veikkauksen henkiöstö ry:hyn kuuluvien työntekijöiden osuus % 43,1 42,3 43,1
Henkilöstön vaihtuvuus
Tulovaihtuvuus % 6,0 9,9 5,9
Lähtövaihtuvuus % 6,3 6,0 7,2
Lähteneet, lkm 21 20 23
Keskimääräinen työsuhteen kesto vuosina 11,8 11,7 11,9
Työterveys
Työtapaturmat, kpl 4) 1 1 4
Sairauspoissaoloprosentti 5) 2,72 3,35 3,75
Koulutus 6)
Koulutuspäiviä / hlö 0,78 1,74 1,17
Säännöllisten kehityskeskustelujen piiriin kuuluvan henkilöstön osuus % 100 100 100
Henkilöstön koulutustausta, % 7)
Perusaste 8,8 9,6 9,7
Keskiaste 20,4 20,7 21,8
Alin korkea-aste 17,7 18,0 19,1
Alempi korkeakouluaste 23,9 24,1 21,8
Ylempi korkeakouluaste 28,9 27,3 25,5
Ei tiedossa 0,3 0,3 2,1
1) Henkilöstölukuihin ei sisälly tilapäisesti keikkatyötä tekevät, kesätyöntekijät.
2) Henkilöstön määrä jaoteltuna toiminnan luonteen mukaan raportoitu vuodesta 2012 lähtien.
3) Ei sisällä tulospalkkioita eikä johtoryhmään ja johtajasopimuksien piiriin kuuluvien palkkoja ja tulospalkkioita.
4) Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat.
5) Työterveyspalvelujen käyttäjiin kuuluvat myös tilapäiset keikkatyöntekijät ja kesätyöntekijät.
6) Koulutus ja kehityskeskustelut kattavat myös keikkatyöntekijät.
7) Koulutustausta raportoitu vuodesta 2012 lähtien