Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Kohti entistä vahvempaa asiantuntijaorganisaatiota

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kirjattu Veikkauksen strategiaan. Osaamisen kehittämisessä panostetaan strategian mukaisen osaamisen edistämiseen. Osaamisen kehittämisen suunnitelma perustuu strategian ja toimintasuunnitelmien lisäksi tavoite- ja kehityskeskustelussa nousseisiin tarpeisiin.

Työssä oppiminen, sisäinen ja ulkopuolinen koulutustarjonta, osaamisen jakaminen ja työkierto tarjoavat mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.

Tavoite- ja kehityskeskustelun yhteydessä esimiehet tekevät vuosittain ryhmänsä jäsenistä suoritusarvioinnin. Suoritusarvioinnin perusteella voidaan myöntää henkilökohtaisen palkanosan korotuksia.

Veikkauksen strategiapäivityksen myötä myös tavoite- ja kehityskeskusteluprosessiin tehtiin muutoksia.

Osaamisen jakamista ja täsmävalmennuksia 

Vuonna 2014 liiketoimintaosaamisen vahvistamisen rinnalla jatkui Veikkaus-kulttuurin kehittäminen. Veikkausta halutaan kehittää yhä määrätietoisemmin asiantuntijaorganisaatioksi, jossa tuloksellisuus ja vastuunotto yhdistyvät osallistavaan johtamiseen. Strategisen ja ammatillisen osaamisen kehittämisen toimenpiteet kohdistetaan niitä tarvitseville kohderyhmille.

Asiantuntijatyössä ja yhteistyössä korostuu proaktiivinen oman osaamisen ja näkemyksen jakaminen. Tämä on näkynyt kertomusvuonna Veikkauksen omien asiantuntijoiden järjestäminä sisäisinä koulutustilaisuuksina. Veikkauslaisilla on ollut myös etuoikeus edunsaajaverkostonsa kautta kuulla maamme ykkösrivin osaajien, kuten Elastisen, herätteleviä luentoja.

Vuonna 2014 muutaman vuoden tauon jälkeen Veikkauksessa potkaistiin käyntiin Talent-ohjelma, joka on osa Veikkauksen seuraajasuunnittelua ja yksi kehittämistoimenpide Veikkauksen matkalla maailman parhaaksi rahapeliyhtiöksi.

Veikkauslaisia kannustetaan aktiiviseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja laaja-alaisen veikkaustietämyksen haltuunottoon jo uuden työntekijän perehdytyksestä lähtien. Työn ohessa opiskelua tuetaan palkallisella opintovapaamahdollisuudella ja tutkinnon suorittamisesta palkitaan.