Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Motivaatio korkealla

Veikkauksen tavoitteena on olla erinomainen työpaikka, joka on työympäristönä haastava ja mielekäs ja joka luo mahdollisuuksia jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Erinomainen työpaikka toimii tehokkaasti, uusiutuu jatkuvasti ja tarjoaa kilpailukykyisen palkkauksen ja palkitsemisen. Veikkaus haluaa olla myös houkutteleva ja arvostettu työnantaja. Tehokkaasti ja tuottavasti toimiva organisaatio sekä tyytyväinen, motivoitunut ja osaava henkilöstö ovat tärkeässä roolissa Veikkauksen unelman (vision) saavuttamisessa.

Toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa organisaation on myös oltava ketterä ja resursoinnin oikeinsuunnattua. Organisaation toimivuutta arvioidaan vuosittain Veikkauksen unelman ja strategian toteutumisen sekä henkilöstötutkimusten lisäksi kolmen tulosmittarin näkökulman – tuloksen, tulevaisuuden ja tunnelman – kautta.

Veikkauslaiset tyytyväisiä työnantajaansa

Alkusyksystä Veikkauksessa toteutettiin henkilöstötutkimus. Kyselyn vastausprosentti nousi 88 prosenttiin. Kokonaisarvosana oli hyvä (4,08 asteikolla 1–5) ja kehittyi positiivisesti (+0,15 vuodesta 2013).

Henkilöstötutkimuksen mukaan Veikkauksen sisäinen työnantajakuva on erinomainen ja veikkauslaiset ovat innostuneita työstään: motivaatioindeksin kokonaisarvioksi saatiin 4,27 (+0,17). Vastaajat olivat väittämän ”olen innostunut työstäni” kanssa 79-prosenttisesti joko täysin tai lähes samaa mieltä. 88 prosenttia ilmoitti olevansa motivoitunut ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Veikkauslaiset ovat myös edelleen tyytyväisiä työnantajaansa kokonaisuutena: työnantajana Veikkausta suosittelisi 86 prosenttia (+0,13).

Suhteessa edellisvuoden tutkimukseen eniten kehitystä oli tapahtunut työntekijöiden tyytyväisyydessä siihen, miten he kokevat, että heidän esiin nostamiaan asioita huomioidaan päätöksenteossa (ka. 3,98, +0,25). Työn päämäärät ja tavoitteet koettiin selkeiksi ja arvosana tälle kehittyi yhä myönteisesti (ka. 4,39, +0,09). Myös vuorovaikutus esimiesten kanssa sai jälleen korkean keskiarvon (ka. 4,36, +0,10). Heikoimman arvion veikkauslaiset antoivat kehittymismahdollisuuksilleen (ka. 3,63). Avoimissa palautteissa veikkauslaiset peräänkuuluttivat mm. selkeämpää linjausta ja tahtotilaa yhteiselle suunnalle.

Rohkeutta kehittämistyöhön

Vuoden 2013 henkilöstötutkimuksen perusteella yhtiötason kehityskohteiksi kertomusvuodelle oli nostettu läpi talon ulottuvan tiedonkulun ja yhteistyön kehittäminen, yhteisten tavoitteiden selkeys sekä kehittyminen Veikkauksessa. Ensiksi mainitun edistämiseksi yhtiössä otettiin kertomusvuonna käyttöön mm. uusi jokaiselle julkaisumahdollisuuksia tarjoava sosiaalinen intranet sekä vuorovaikutusta johdon kanssa edistävät toimitusjohtajalounaat. Yhteisten tavoitteiden selkeyttäminen sai tukevan maaperän kesäkuussa uudistetun strategian myötä.

Vuotta 2015 kohti päätettiin jatkaa pitkälti samojen, yhä kehitystä vaativien teemojen ympärillä. Yhteisen suunnan kirkastamista haetaan vuonna 2015 mm. esimiestyötä tukemalla, entistä tarkkarajaisemmalla toiminnansuunnittelulla ja strategian vahvemmalla linkityksellä arjen tekemiseen. Uudessa strategiassa peräänkuulutetaan henkilöstöltä erityisesti rohkeutta kehittämistyöhön. Tätä tuetaan esimerkiksi vahvistamalla muutosmyönteistä ilmapiiriä, edistämällä tasa-arvoa ja yhteistyötä sekä ketteröittämällä päätöksentekokulttuuria. Kehittymismahdollisuuksien parantamiseen haetaan vauhtia mm. strategisen osaamisen tukemisella ja työkiertoa edistämällä.

Jatkossa veikkauslaisten työintoa mitataan kvartaaleittain motivaatioindeksillä, jotta kehittämistoimenpiteitä voidaan käynnistää tarpeen mukaan vuoden varrella.