Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Vastuullinen tuotontekijä kaikkien suomalaisten iloksi

Menestyksekäs toiminta voi perustua vain laajaan asiakaskuntaan ja yleiseen rahapelaamisen hyväksyntään. Veikkaus haluaa tarjota asiakkailleen monipuolisen ja vastuullisen pelitarjoaman eli vastata asiakkaidensa odotuksiin huolehtien samalla, että pelaamisesta aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäisiä.

Yksinoikeuden oikeuttamisperusteet – pelihaittojen ennaltaehkäisy ja rikollisuuden torjunta – täytetään yhtiön omalla vastuullista rahapelaamista edistävällä toiminnalla. Liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen edellyttää ansaittua vastuullista yritysmielikuvaa. Yhtiön tavoitteena on vakaa tuoton kasvu, jolla taataan edunsaajien toimintaedellytysten toteutuminen tulevaisuudessakin.

Vastuullisuudella merkitystä sidosryhmille ja yhtiölle

Veikkauksen yhteiskuntavastuun painopisteistä vastaa johtoryhmä. Loppuvuonna 2014 tehtiin päivitys Veikkauksen yhteiskuntavastuun olennaisuusarviointiin. Se piti sisällään yhteiskuntavastuun erilaiset näkökohdat sekä kaikkien sidosryhmien että yhtiön näkökulmasta. Näkökohtien valinnoissa huomioitiin syksyllä 2014 toteutettu laaja sidosryhmäkysely, Veikkauksen päivitetty strategia sekä edellisvuonna määritellyt vastuullisuuden 7 oikein -periaatteet. Yhteiskuntavastuun tärkeimpien näkökohtien päivitysprosessiin osallistui laaja joukko Veikkauksen asiantuntijoita, ja se hyväksyttiin johtoryhmässä.

Yhteiskuntavastuun olennaiset asiat ja Veikkauksen sidosryhmät