Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
4. Poistot
Tuhat euroa 2014 2013
Aineettomat hyödykkeet 20 027 14 871
Rakennukset ja rakennelmat 1 000 1 162
Koneet ja kalusto 3 405 5 050
Yhteensä 24 433 21 083
Käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti. Vuonna 2014 kirjattiin 5,8 milj. euroa kertapoistoina hyödykkeistä, joiden ei odoteta tuottavan tuloa tulevina vuosina. Maa-alueista, asunto-osakkeista ja taide-esineistä ei tehdä poistoja.