Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
18. Lähipiiritapahtumat
Veikkauksen lähipiiriin kuuluvat toimitusjohtaja, johtoryhmä, hallitus ja hallintoneuvosto ja muut valtionyritykset.
Maksetut palkat, palkkiot ja luontaisedut
Tuhat euroa 2014 2013
Toimitusjohtaja 450 373
Muut johtoryhmän jäsenet* 1 024 1 054
Hallitus 187 193
Hallintoneuvosto 55 55
Yhteensä 1 715 1 675
*Johtoryhmissä oli tilikauden lopussa jäseniä 6 vuonna 2014 ja 7 vuonna 2013.
Palkoissa on ilmoitettu koko vuoden maksetut palkat tulospalkkoineen.
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön puolelta 6 kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta 3 kuukautta. Toimitusjohtaja on toimitusjohtajasopimuksessa määriteltyjen kriteerien täyttyessä oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta.
Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on yhtiön puolelta työsopimuslain mukainen ja johtajan puolelta 2 kuukautta. Tiettyjen ehtojen täyttyessä johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen irtisanomistilanteessa.
Hallituksen jäsenillä ja yritysjohdolla ei ole tavanomaisista työsuhde-eduista poikkeavia etuuksia. Yritysjohdolla on oikeus puhelin- ja autoetuun. Yhtiön johdolla ei ole lisäeläke- ja optio-oikeuksia.
Muut lähipiiritapahtumat
Veikkaus saattaa ostaa tavaroita tai palveluita muilta valtionyrityksiltä. Tavaroiden ja palveluiden ostohinnat ja toimitusehdot ovat samat kuin minkä tahansa muun asiakasryhmän kanssa toimittaessa ja niiden määrä on vähäinen.