Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
17. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet
Eläkevelvoitteet
Veikkauksen etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ovat osalle henkilöstöä vakuutusyhtiössä järjestettyjä lisäeläkkeitä, jotka mahdollistavat kyseisten henkilöiden varhaisemman eläkkeelle jäämisen ilman eläke-etuuden pienenemistä. Eläkejärjestelyitä on myönnetty osittain ennen vuotta 1985 työsuhteensa aloittaneille ja osittain ennen vuotta 1994 työsuhteensa aloittaneille henkilöille.Taseessa velvoitteena esitetään vakuutetuille annettu lupaus ja omaisuuseränä esitetään vakuutusyhtiön vastuulla oleva osuus tästä velvoitteesta. Eläkkeitä ja vapaakirjoja korotetaan eläkeindeksillä, jonka kustannus on kokonaan yhtiön vastuulla, koska vakuutusyhtiön hyvitysoletus on arvioitu nollaksi. Vakuutusjärjestelyssä varojen määrä lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin velvoite, jolloin diskonttauskoron muutos ei aiheuta oleellista riskiä. Myöskään eliniän odotteen kasvaminen ei aiheuta merkittävää riskiä, koska vakuutusyhtiö kantaa suurimman osan eliniän odotteen kasvun vaikutuksesta. Eläkkeiden korotus sen sijaan on täysin yhtiön vastuulla, jolloin esimerkiksi eläkeindeksin kasvu 0,5 %:lla nostaisi velvoitetta 6,7 % ja vastaavasti sen lasku 0,5 %:lla vähentäisi velvoitetta 6,0 %.
Tuhat euroa 2014 2013
Laajan tuloslaskelman eläkekulu
Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 50 60
Nettokorkokulu 41 52
Yhteensä 91 112
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 379 -137
Taseessa esitetyn etuuspohjaisen nettovelan täsmäytyslaskelmat
Etuuspohjainen velvoite 3 594 3 462
Varojen käypä arvo 1 870 1 953
Etuuspohjainen nettovelka taseessa 31.12. 1 724 1 509
Etuuspohjainen nettovelka 1.1. 1 509 1 882
Kirjaukset tuloslaskelmaan 91 112
Yhteensä laajaan tuloslaskelmaan kirjatut uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 379 -137
Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn -255 -348
Etuuspohjainen nettovelka taseessa 31.12. 1 724 1 509
Taseessa esitetyn etuuspohjaisen nettovelan muutokset
Etuuspohjainen velvoite 1.1. 3 462 3 353
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 50 60
Korkokulut 98 94
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät
Voitot (–) / tappiot (+) väestötilastollisten oletusten muutoksista 0 0
Voitot (–) / tappiot (+) taloudellisten oletusten muutoksista 0 0
Kokemusperäiset voitot (–) / tappiot (+) 409 365
Maksetut etuudet -425 -410
Etuuspohjainen velvoite 31.12. 3 594 3 462
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset
Käyvät arvot 1.1. 1 953 1 471
Korkotuotot 57 42
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto (lukuun ottamatta korkokuluun/-tuottoon sisältyviä eriä) 30 502
Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn 255 348
Maksetut etuudet -425 -410
Käyvät arvot 31.12. 1 870 1 953
Määrä, jonka yhtiö odottaa suorittavansa etuuspohjaisiin järjestelyihin vuonna 2014 (teur) 304 300
Järjestelyn varoista ei ole saatavissa tietoa eikä niitä ei voida kohdistaa eri omaisuusryhmille, sillä varat ovat vakuutusyhtiössä.
Merkittävät vakuutusmatemaattiset olettamukset
Diskonttauskorko 1,8 % 3,0 %
Palkkojen nousu 3,0 % 3,0 %
Eläkkeiden korotus 2,1 % 2,1 %
Etuuspohjaisen velvoitteen painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio 11,0 9,0
MUUT PITKÄAIKAISET TYÖSUHDE-ETUUDET: PALVELUSVUOSILISÄ
Veikkaus myöntää henkilöstölle pitkäaikaiseksi työsuhde-etuudeksi luokiteltavan palvelusvuosilisän.
Taseeseen kirjattu velvoite
Tuhat euroa 2014 2013
Tilikauden alussa 167 168
Muutos -16 -1
Tilikauden lopussa 151 167