Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
15. Oma pääoma ja pääoman hallinta
Osakepääoma on 445 698,01 euroa ja osakkeita 498 kappaletta.
JAKAMATTOMAT VOITTOVARAT
Tilikauden voiton ja opetus- ja kulttuuriministeriölle luovutettavan voitto-osuuden erotus kirjataan yhtiökokouksen päätöksellä jakamattomiin voittovaroihin. Jakamattomien voittovarojen käytöstä päättää yhtiökokous ja opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa ne myöhemmin edunsaajille.
Valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaan jakamattomia voittovaroja voi kertyä enintään 200 miljoonaa euroa.
Jakamattomissa voittovaroissa on tilinpäätöshetkellä käyttämättä vuosilta 2010 37,2 milj.euroa ja 2011 44,9 milj.euroa, yhteensä 82,1 milj.euroa. Jakamattomiin voittovaroihin sisältyy vuoden 2015 valtion talousarvioon sisältyvä lisätuloutus 25,5 milj.euroa.