Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
14. Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset
Tuhat euroa 2014 2013
Käteinen raha ja pankkitilit 34 733 14 824
Myytävissä olevat sijoitukset 16 989 33 632
Talletukset ja saamiset 218 100 213 900
Yhteensä 269 822 262 356
Myytävissä olevat sijoitukset ovat sijoitustodistuksia, joilla on lyhyt erääntymisaika.
Talletukset ja saamiset ovat talletuksia, joilla on lyhyt erääntymisaika.
Rahoitusriskien hallinnan periaatteet
Veikkaus altistuu liiketoiminnassaan vähäisessä määrin eräille rahoitusriskeille. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski ja vastapuoliriski (luottoriski). Näiden rahoitusriskien hallintaan sovelletaan riskienhallintapolitiikkaa, joka on Veikkauksen hallituksen hyväksymä. Rahoitusriskeistä valuuttakurssiriski ja maksuvalmiusriski eivät ole merkittäviä Veikkauksen toiminnan luonteesta johtuen.
Korkoriski
Lyhyet rahamarkkinasijoitukset altistavat Veikkauksen korkoriskille, joka ei ole kuitenkaan merkittävä. Tulot ja operatiiviset rahavirrat ovat pääosin riippumattomia markkinakorkojen vaihtelusta.
Luottoriski
Veikkaus noudattaa sijoitustoiminnassaan hallituksen hyväksymää ohjetta, jonka mukaan sijoitukset tehdään pääoman turvaavalla tavalla ilman valuuttariskiä ja enintään viideksi vuodeksi. Sijoitustoiminnan periaatteet eivät salli osakesijoituksia.
Saamisiin asiamiehiltä liittyvä luottoriski on laajalti hajaantunut eikä siihen näin ollen liity merkittävää luottoriskiä.