Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Tässä osiossa:

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 2014

Yrityksen perustiedot

Veikkaus Oy on suomalainen rahapeliyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Veikkaus on valtion täysin omistama osakeyhtiö ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan. Yhtiön toimintaa säätelee osakeyhtiölain lisäksi arpajaislaki, jonka mukaan yhtiön tehtävänä on toimeenpanna raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelejä siten, että rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset estetään sekä pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja vähennetään. Yhtiön pelitoimintaa valvoo sisäasiainministeriö.

Veikkaus Oy:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 9.2.2015 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Osakeyhtiölain mukaan omistajalla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tai tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa.

Laatimisperusta

Tilinpäätös on laadittu 31.12.2014 voimassa olevia IFRS-standardeja noudattaen. IFRS-standardeilla tarkoitetaan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja.

Tilinpäätöksen liitetiedot ovat myös IFRS-säännöksiä täydentävien suomalaisen kirjanpito- ja osakeyhtiölain vaatimusten mukaiset.

Veikkaus on soveltanut 1.1.2014 alkaen voimaantulleita uusia ja uudistettuja IAS ja IFRS -standardeja, joista merkittävimmät liittyvät konsolidointisäännöksiin. Niillä ei ole ollut vaikutusta Veikkauksen tilinpäätökseen, sillä Veikkaus ei laadi konsernitilinpäätöstä.

Yleistä

Tilinpäätöstiedot esitetään laajaa tuloslaskelmaa ja tasetta lukuun ottamatta tuhansina euroina ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei alla olevissa laatimisperiaatteissa ole muuta kerrottu.

Laadittaessa tilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaan joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita. Nämä vaikuttavat omaisuus- ja velkamääriin taseessa sekä tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Veikkauksen tilinpäätöksessä merkittävimmät arviot liittyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden poistoaikoihin ja poistomenetelmiin sekä eläkevelvoitteen laskemisessa käytettäviin olettamuksiin. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.

Ulkomaan rahan määräiset erät

Veikkauksen toimintavaluutta on euro. Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu euroiksi käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat on muunnettu toimintavaluutan määräisiksi raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista sekä saamisten ja velkojen muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tulosvaikutteisesti. 

Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Tilinpäätöksen valuuttamääräisten erien muuntamisessa käytetyt kurssit ovat seuraavat:

Valuutta                      Tilinpäätöspäivän kurssi

CAD                                              1,4063 

Käyttöomaisuushyödykkeet

Käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuva oman työn osuus aktivoidaan osaksi hankintamenoa. Myöhemmin hyödykkeeseen kohdistuvat menot aktivoidaan silloin, kun ne lisäävät hyödykkeeseen liittyvää vastaista taloudellista hyötyä. Muut kulut, kuten normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet kirjataan kuluiksi niiden syntymishetkellä. Pelijärjestelmän yhteistestausjärjestelmän kulut käyttöönottojen yhteydessä sekä uudet nettiarvat kirjataan kuluiksi syntymishetkellään.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat (vuosia):

  • rakennukset ja rakennelmat 25
  • huoneistojen perusparannukset 5
  • kiinteistöjen koneet, laitteet ja kalusto 5
  • muut koneet ja laitteet 4
  • atk-laitteet 4

Aineettomien hyödykkeiden poistoajat (vuosia):

  • atk-ohjelmistot ja aktivoidut kehitysmenot 4           

Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan laajaan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Käyttöomaisuushyödykkeiden poistomenetelmät, taloudelliset vaikutusajat ja jäännösarvot tarkistetaan jokaisen tilikauden lopussa.

Veikkaus arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä onko olemassa viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo olisi mahdollisesti alentunut ja tarvittaessa suoritetaan arvonalentumistesti, jonka tuloksena voi olla, että jouduttaisiin kirjaamaan arvonalentumistappio.

Mikäli jonakin kautena kirjataan arvonalentumistappio, arvioidaan jatkossa myös viitteitä siitä voitaisiinko kyseinen arvonalentumistappio peruuttaa ja tarvittaessa peruuttaminen toteutetaan vastaavien arvonalentumistestauslaskelmien perusteella siihen arvoon, joka omaisuuserällä olisi säännönmukaisten poistojen jälkeen, jos arvonalentumistappiota ei olisi alun perin kirjattu.

Veikkauksella ei ole sellaisia tase-eriä, joiden perusteella suoritettaisiin vuotuinen arvonalentumistestaus.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimusmenot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Uusien tuotteiden, tarjoamien ja prosessien kehitystoimintaan liittyvät kulut aktivoidaan, jos kehittämisestä syntyvä aineeton hyödyke tulevaisuudessa tuottaa taloudellista hyötyä. Lisäksi kehittämisestä aiheutuvien menojen on oltava luotettavasti määritettävissä.

Kanta-asiakasohjelma

Veikkauksessa on käytössä kanta-asiakasohjelma asiakkaiden rekisteröitymistä varten. Kanta-asiakasohjelma ei sisällä ostoihin perustuvia etuja asiakkaille. Veikkauksen kanta-asiakasohjelma ei siten kuulu IFRIC 13 kanta-asiakasohjelmat soveltamisalaan.

Vuokrasopimukset

Veikkauksen tekemien vuokrasopimusten mukaisesti omistamiselle ominaiset riskit ja edut eivät siirry vuokralleottajalle, ja sopimusten perusteella maksettavat vuokrat kirjataan siten kuluksi laajaan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

Rahoitusvarat jaetaan eri luokkiin niiden hankinnan yhteydessä. Luokittelu riippuu siitä, mitä tarkoitusta varten rahoitusvara on hankittu. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä.

Myytävissä olevat sijoitukset koostuvat osakkeista, osuuksista sekä rahavaroihin sisältyvistä jälkimarkkinakelpoisista korkoinstrumenteista. Ne arvostetaan käypään arvoon ja arvon muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Noteeraamattomat osakkeet arvostetaan hankintamenoon, silloin kun niiden käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.

Lainat ja muut saamiset ryhmään kuuluvat myynti- ja muut saamiset sekä pankkitalletukset. Myyntisaamisiin kirjataan asiamiehen myynnin sekä palkkion ja asiamiehen maksamien voittojen erotus.

Lainat ja muut saamiset -ryhmän, myytävissä olevien lyhytaikaisten sijoitusten (pl. hankintamenoon arvostetut osakkeet) sekä rahoitusvelkojen käypiä arvoja ja niiden hierarkiatasoja ei ole esitetty, koska kirjanpitoarvot ovat kohtuullisen lähellä käypiä arvoja, johtuen instrumenttien lyhyistä erääntymisajoista.

Rahoitusvelkoihin kuuluvat lyhytaikaiset korottomat velat merkitään kirjanpitoon käypään arvoon. Myöhemmin ne arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon.

Ennakkomaksut Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Yhtiö tilittää ennakkoa omistajalle neljännesvuosittain tilikauden tuloksesta. Ennakkomaksut esitetään taseen lyhytaikaisissa varoissa. Tilikauden tulos kirjataan omasta pääomasta yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet

IFRS:n mukaisesti eläkejärjestelyt jaetaan maksupohjaisiin ja etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin. Maksupohjaisiksi järjestelyiksi katsotaan sellaiset järjestelyt, joissa Veikkaus suorittaa kiinteitä maksuja eläkeyhtiölle, eikä sillä ole velvoitetta suorittaalisämaksuja, vaikka rahastolla ei olisikaan riittävästi varoja eläkkeiden maksuun.Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin suoritetut maksut kirjataan laajaan tuloslaskelmaan eläkekuluksi. Tällaisiksi maksuiksi katsotaan maksut TyEL-järjestelmään.

Muut eläkejärjestelyt ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä. Niiden osalta kirjataan taseeseen tiettyjen olettamusten perusteella laskettu velka, joka kuvastaa järjestelyn perusteella tulevaisuudessa maksettavaksi tulevien eläkkeiden määrää. Tulosvaikutteisesti kirjattava eläkekulu kuvastaa mm. henkilöstön tilikaudella suorittaman työn johdosta aiheutuvaa velan lisäystä.

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä kirjattavat erät saadaan vakuutusmatemaattisista laskelmista. Laskelmia laadittaessa käytetään olettamuksia, jotka koskevat esimerkiksi eläkejärjestelyn piirissä olevien henkilöiden työsuhteiden päättymistä ennen eläkeikää, tulevaa palkkatasoa sekä laskelmissa käytettävää diskonttokorkoa. Kauden työsuoritukseen perustuva meno ja etuuspohjaisen järjestelyn nettovelan nettokorko kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään työsuhde-etuuksissa aiheutuvissa kuluissa. Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä aiheutuvat erät kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.

Pitkäaikaiset työsuhde-etuudet

Palvelusvuosilisinä maksetaan kuukauden bruttopalkan suuruinen rahakorvaus 30, 35, 40 ja 45 palvelusvuoden täyttyessä. Maksuvelvoite on laskettu henkilöstön työhöntulovuosien perusteella, diskonttaamalla kunkin vuoden lopussa realisoituva maksuvelvoite nykyhetkeen. Pitkäaikaiseen työsuhde-etuuteen perustuva velka sisältyy taseen muihin pitkäaikaisiin velkoihin.

Muut lyhytaikaiset velat - voittorahasto

Voittorahasto ei ole varsinainen rahasto, vaan yhtiön velka pelaajille. Voittorahastoon siirretään välittömästi voitonjaon yhteydessä voittosummien pyöristyksestä kertyneet sentit sekä veikkauspelien voitonjaossa jakamatta jäävä rahapeliasetuksen mukaisten voittojen osuus. Vuoden lunastusajan jälkeen rahastoon siirretään eri pelien voitonjaosta lunastamatta jääneet voitot. Rahastossa olevia varoja käytetään eri pelien ylimääräisiin voitonjakoihin sekä rahapeliasetuksen mukaisiin pelivoittojen oikaisuihin ja tasauksiin. Yhtiöllä on velvoite jakaa koko rahapeliasetuksen mukaisten voittojen määrä pelaajille.

Liikevaihto

Veikkauspelien myynti jaksottuu liikevaihdoksi pelin arvonta-ajankohdan mukaan. Arvonta on joko viikoittain tai päivittäin.

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään vahingonkorvaukset, omaisuuden myyntivoitot ja muut kuin yhtiön varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät tuotot, kuten viestipalvelu- ja vuokratuotot. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät omaisuuden myyntitappiot ja varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kulut.

Voitot

Laajaan tuloslaskelmaan on kirjattu liikevaihtoon kohdistuvat pelien sääntöjen mukaiset voitot.

Edellisenä vuonna lunastamatta jääneet voitot ja voittojen pyöristämisestä syntyneet varat tulee rahapeliasetuksen mukaan siirtää maksettavaksi voittoina eri pelien myöhemmillä pelikierroksilla viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

Materiaalit ja palvelut

Myyntipalkkiot muodostuvat asiamiehille pelien myynnin perusteella maksettavista palkkioista. Palkkioprosentti vaihtelee peleittäin.

Valvonta- ja viranomaismaksut sisältävät pelien valvontakulut, pelien tuotekehitykseen liittyvien valvontajärjestelmien kulut, peliriippuvuuden seuranta- ja tutkimuskulut sekä Peluurin (peliongelmaisten palveleva puhelin) kulut.

Arpojen painatuskustannukset, pelikupongit, kuittirullat ja veikkauskorttiin liittyvät kulut kirjataan kuluksi hankintahetkellä.

Arvonta- ja tulosinformaatiokulut sisältävät pelien tv-yhteistyösopimus- ja muita tulosten julkaisemiseen liittyviä kuluja.

Pelikohdeyhteistyöhön sisältyvät pelien kohdetietojen käytettävyydestä aiheutuneet kulut. Kustannukset ovat sopimussidonnaisia tai muodostuvat joko pelien kierroskohtaisen tai vuotuisen liikevaihdon mukaan. 

Tuotemainonnan kulut sisältävät tuotteisiin liittyvät tuotemainonnan mediatilaostot sekä tuotanto- ja suunnittelukulut. 

Liikevoitto

Liikevoitto tai -tappio muodostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään maksetut voitot ja arpajaisvero sekä materiaalien ja palvelujen kulut, työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja palvelujen ostot sekä poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot.

Verot

Arpajaisvero on 12 % summasta, joka määräytyy kalenterikuukaudelle kirjanpidossa kohdistuvista pelien ja arpojen myynneistä saaduista tuloista vähennettynä niiden perusteella kuluksi kirjatuista voitoista. Saatuun erotukseen lisätään/vähennetään kalenterikuukauden aikana voittorahastoon/voittorahastosta kirjattujen varojen määrä.

Arvonlisäverolain 59 §:n mukaanVeikkaus ei ole arvonlisäverovelvollinen. Yhtiön kuluihin ja investointeihin sisältyy voimassaoleva arvonlisävero.

Tuloverolain 21 §:n mukaan Veikkaus on tuloverovelvollinen vain muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun toiminnan tulosta. Veikkaus Oy:n tilinpäätös ei sisällä muuta tuloveron alaista tuloa. 

Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat uudet ja muutetut standardit sekä tulkinnat

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Myynnin kirjaaminen voi tapahtua ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana, ja keskeisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen. Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen määrää.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suurelta osin nykyisiä IAS 39:n vaatimuksia. Suojauslaskennan osalta on edelleen kolme suojauslaskentatyyppiä. Aiempaa useampia riskipositioita voidaan ottaa suojauslaskennan piiriin ja suojauslaskennan periaatteita on yhtenäistetty riskienhallinnan kanssa.

Yhtiössä arvioidaan uusien standardien mahdollisia vaikutuksia seuraavalla tilikaudella.

Muilla julkaistuilla standardimuutoksilla tai tulkinnoilla ei yhtiön arvion mukaan tule olemaan vaikutusta tilinpäätökseen.