Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
Tase
Liite 2014 2013
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 9 30 299 729,07 30 669 221,46
Aineettomat hyödykkeet 10 20 161 158,44 34 713 121,23
Myytävissä olevat sijoitukset 12 481 647,26 481 647,26
Muut pitkäaikaiset saamiset 12 12 185 291,00 5 316 220,00
LYHYTAIKAISET VARAT
Ennakkomaksut 386 874 381,55 373 516 407,13
Saamiset 13 15 451 045,14 28 570 795,19
Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 14 269 821 703,73 262 356 054,17
VARAT YHTEENSÄ 735 274 956,19 735 623 466,44
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 15 445 698,01 445 698,01
Jakamattomat voittovarat 15 82 100 000,00 116 600 000,00
Tilikauden tulos 520 368 647,68 506 346 857,36
Oma pääoma yhteensä 602 914 345,69 623 392 555,37
VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet 17 1 724 000,00 1 509 000,00
Muut pitkäaikaiset velat 17 150 757,00 166 832,00
LYHYTAIKAISET VELAT
Kestopeliennakot 16 15 483 342,36 14 888 539,57
Ostovelat 16 11 835 749,88 9 001 612,63
Velat pelaajille 16 48 941 125,01 35 869 328,87
Tilitysvelat valtiolle 16 20 543 839,67 20 267 327,27
Siirtovelat 16 24 533 443,40 26 608 562,86
Muut lyhytaikaiset velat 16 9 148 353,18 3 919 707,87
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 735 274 956,19 735 623 466,44