Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
Rahavirtalaskelma
Tuhat euroa Liite 2014 2013
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 519 239 505 173
Oikaisut
Liiketoimet, joihin ei sisälly maksutapahtumaa 24 067 21 327
Käyttöpääoman muutokset
Korottomien saamisten muutos 13 120 -2 668
Osto- ja muiden velkojen muutos 20 130 8 110
Saadut osingot 4 5
Saadut korot 1 128 1 170
Maksetut korot -2 -1
Liiketoiminnan nettorahavirta 577 685 533 116
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 11 -16 759 -12 283
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja sijoitusten myynti 744 287
Myönnetyt lainat 0 0
Investointien nettorahavirta -16 015 -11 997
Rahoituksen rahavirta
Tilitetty opetus- ja kulttuuriministeriölle -554 205 -526 654
Rahoituksen nettorahavirta -554 205 -526 654
Rahavarojen ja muiden lyhytaikaisten sijoitusten muutos 7 466 -5 535
Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden alussa 262 356 267 891
Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden lopussa 269 822 262 356