Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
Laskelma oman pääoman muutoksista
Tuhat euroa Osakepääoma Jakamattomat voittovarat Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2012 446 136 815 500 803 638 065
Luovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle -503 719
Siirto jakamattomista voittovaroista -2 915 2 915
Lisäluovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle -17 300
Tilikauden voitto 506 347
Oma pääoma 31.12.2013 446 116 600 506 347 623 393
Luovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle -517 547
Siirto jakamattomista voittovaroista -11 200 11 200
Lisäluovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle -23 300
Tilikauden voitto 520 369
Oma pääoma 31.12.2014 446 82 100 520 369 602 914