Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Yhtiön hallintoelimet

Yhtiökokous

Veikkauksen ylin hallinnollinen elin on yhtiökokous, joka yhtiöjärjestyksen mukaan valitsee hallituksen ja hallintoneuvoston sekä tilintarkastajan. Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja osallistuu aina varsinaisiin ja mahdollisiin ylimääräisiin yhtiökokouksiin ja käyttää omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa. Valtion edustajana yhtiökokouksissa toimii valtakirjalla opetus- ja kulttuuriministeriön asianomainen ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö tai muu virkamies.

2014

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2014. Siinä olivat läsnä Suomen valtion edustajana kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ja valtiosihteeri Jarmo Lindén, opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet, johtaja Matti Väisänen ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes, hallituksen varapuheenjohtaja Lauri Veijalainen ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Kanerva, yhtiön toimitusjohtaja Juha Koponen sekä yhtiön muina edustajina varatoimitusjohtaja Olli Sarekoski, talousjohtaja Maija Hjelt sekä viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Pekka Ilmivalta.
Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2013, päätettiin tilikauden voiton ja jakamattomien voittovarojen käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä, hallintoneuvoston, hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista sekä nimettiin yhtiölle hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Vuonna 2014 hallituksessa oli kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä kukaan ei kuulu yhtiön toimivaan johtoon.

2014

Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Työeläkevakuuttajat TELA ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Hallituksen jäseninä jatkoivat kehitysjohtaja Lauri Veijalainen (varapuheenjohtaja), kansanedustaja Leena Harkimo, ylijohtaja Riitta Kaivosoja, rehtori Eva Liljeblom, professori Alf Rehn, toimitusjohtaja Tero Ojanperä ja erityisavustaja Jussi Saramo.

Veikkauksen hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain mukaan. Lisäksi hallituksen on otettava toiminnassaan huomioon arpajaislaissa yhtiölle annettu erityistehtävä toimeenpanna pelejä siten, että pelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset estetään sekä pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja vähennetään.

Hallitus käsittelee kaikki yhtiön toiminnan kannalta laajakantoiset asiat. Näitä ovat muun muassa yhtiön strategiset suuntaviivat, keskeiset investoinnit, riskienhallinnan periaatteet sekä vuotuinen toimintasuunnitelma, budjetti ja niiden seuranta. Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa olevat johtajat sekä päättää heidän palkka- ja muista eduistaan.

Hallitus vahvistaa vuosittain toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa kuvataan muun muassa hallituksen ja sen puheenjohtajan keskeisimmät tehtävät, hallituksen valiokunnat, kokousaikataulu sekä kokouksissa käsiteltävät asiakokonaisuudet. Lisäksi hallitus arvioi työskentelyään toimikausittain.
Hallituksen jäsenet antavat toimikausittain selvityksen, josta ilmenee hallituksen jäsenten riippuvuussuhteet. Hallituksen jäsenistä Riitta Kaivosoja on virkasuhteessa opetus- ja kulttuuriministeriöön. Muut hallituksen jäsenet ovat saatujen selvitysten perusteella riippumattomia yhtiöstä ja osakkeenomistajasta.

Hallitus kokoontui kahdeksan (8) kertaa vuoden 2014 aikana ja kokousten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 94 prosenttia. Kokouksissaan hallitus keskittyi yhtiön strategian päivittämiseen ja toiminnan kehittämisen varmistamiseen muun muassa tuoteuudistusten ja -päivitysten sekä kustannustehokkuuden (erityisesti useat hankinnat) avulla. Kesän ja alkusyksyn kokouksissa käsiteltiin kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön kehittymistä sekä Veikkauksen yritysvastuun ja vastuullisen pelitoiminnan tilannetta. Loppuvuoden aikana kokousten painopiste oli yhtiön tuloskehityksen varmistamisessa ja seurannassa sekä tulevan vuoden suunnittelussa.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen sisäiseen työnjakoon kuuluvat tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta, riskienhallinta, tilintarkastus sekä sisäinen tarkastus on järjestetty lakien, määräysten ja hallituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan kokoonpano, kokouskäytäntö ja tehtävä on määritelty hallituksen vahvistamassa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä.

Tarkastusvaliokunta muun muassa:

  • käsittelee osavuosikatsaus-, tilinpäätös- ja vuosikertomusinformaation ja arvioi sen riittävyyttä
  • arvioi yhtiön sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien riittävyyttä ja toimivuutta
  • käsittelee selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance -katsaus)
  • hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, perehtyy tilintarkastuksen vuosisuunnitelmaan ja käy läpi sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen raportit
  • arvioi sitä, miten yhtiössä seurataan lakien, määräysten ja sisäisten toimintaohjeiden noudattamista

2014

Vuoden 2014 aikana tarkastusvaliokunta on työskennellyt hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Säännönmukaisten tehtäviensä lisäksi tarkastusvaliokunta on käsitellyt kokouksissaan muun muassa yhtiön taloussäännön uudistamista sekä toimenpiteitä yhtiön hallussa olevien asiakastietojen suojan turvaamiseksi.

Vuonna 2014 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Lauri Veijalainen (valiokunnan puheenjohtaja), Riitta Kaivosoja, Eva Liljeblom ja Tero Ojanperä. Tarkastusvaliokunta kokoontui katsauskauden aikana kuusi (6) kertaa (yksi sähköpostikokous). Tarkastusvaliokunnan kokousten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 95 %.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa sekä organisaation kehittämisessä. Henkilöstövaliokunnan kokoonpano, kokouskäytäntö ja tehtävä on määritelty hallituksen vahvistamassa henkilöstövaliokunnan työjärjestyksessä.

Henkilöstövaliokunta muun muassa:

  • valmistelee johdon ja henkilökunnan yleiset palkitsemisperiaatteet
  • valmistelee toimitusjohtajan palkkaan ja palkitsemiseen liittyvät kysymykset sekä toimitusjohtajan välittömien alaisten palkitsemiseen liittyvät ehdot
  • arvioi toimitusjohtajan ja ylimmän johdon suoriutumista
  • arvioi organisaation toimivuutta ja rakennetta
  • arvioi yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja siihen liittyviä käytäntöjä

2014

Vuoden 2014 aikana henkilöstövaliokunta keskittyi ennen muuta johdon palkitsemisjärjestelmän valmistelemiseen sekä seuraajasuunnittelun ja avainhenkilöriskien arviointiin.

Henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat Suvi-Anne Siimes (valiokunnan puheenjohtaja), Leena Harkimo, Alf Rehn ja Jussi Saramo. Henkilöstövaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa katsauskauden aikana ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 75 %.

 

Hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkiot 2014 (euroa) sekä osallistumisaktiivisuus
Osallistuminen
Kuukausi-palkkiot Kokous-palkkiot Palkkiot yhteensä Hallituksen kokoukset Tarkastus-valiokunta Henkilöstö-valiokunta
Pj. Suvi-Anne Siimes 26 400,00 6 000,00 32 400,00 8/8 4/4
Tero Ojanperä 15 600,00 6 500,00 22 100,00 8/8 5/6
Eva Liljeblom 15 600,00 7 000,00 22 600,00 8/8 6/6
Alf Rehn 15 600,00 3 000,00 18 600,00 5/8 1/4
Leena Harkimo 15 600,00 5 500,00 21 100,00 8/8 3/4
Riitta Kaivosoja 15 600,00 7 000,00 22 600,00 8/8 6/6
Jussi Saramo 15 600,00 5 500,00 21 100,00 7/8 4/4
Vpj. Lauri Veijalainen 19 200,00 7 000,00 26 200,00 8/8 6/6
Palkkiot yhteensä 2014 139 200,00 47 500,00 186 700,00


Hallintoneuvosto

Veikkauksen hallintoneuvostoon kuuluu 14 jäsentä. Jäsenistä yksi on henkilöstön edustaja, jolle on nimitetty myös henkilökohtainen varajäsen. Muut edustajat valitaan parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston lähtökohtaisesti kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta yhtiökokoukselle. Yhtiön erityisasemasta johtuen hallintoneuvosto on tärkeä yhteistyöelin ja keskustelufoorumi.

2014

Yhtiökokous nimesi vuonna 2014 hallintoneuvostoon kokoomuksen kansanedustajat Ilkka Kanervan, Timo Heinosen ja Lenita Toivakan, SDP:n kansanedustajat Sirpa Paateron, Tuula Väätäisen ja Matti Saarisen, perussuomalaisten kansanedustajan Timo Soinin ja toimistopäällikkö Marja-Leena Leppäsen, keskustan kansanedustajat Sirkka-Liisa Anttilan ja Jari Lepän, vasemmistoliiton kansanedustajan Kari Uotilan, vihreiden kansanedustajan Outi Alanko-Kahiluodon sekä RKP:n kansanedustajan Stefan Wallinin. Kesäkuussa 2014 ministeriksi nimitetyn Lenita Toivakan ja syyskuussa 2014 ministeriksi nimitetyn Sirpa Paateron tilalle opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi Kokoomuksen kansanedustaja Anu Urpalaisen ja SDP:n kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan. Veikkauksen henkilöstöä hallintoneuvostossa edusti testaussuunnittelija Reino Långström varamiehenään tuotantotarkastaja Teijo Loikkanen. Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Ilkka Kanervan ja varapuheenjohtajaksi Matti Saarisen.

Hallintoneuvosto kokoontui yhdeksän (9) kertaa vuoden 2014 aikana. Kokousten erityisteemoina katsausvuonna olivat toimintaympäristön kehitykseen sekä yhtiön erityistehtävään ja tuotekehitykseen liittyvät kysymykset. Hallintoneuvoston keskimääräinen osallistumisprosentti oli 86.

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot maksetaan ainoastaan kokouspalkkioina. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa, varapuheenjohtajan 600 euroa ja muiden jäsenten 500 euroa kokoukselta. Veikkauksen palveluksessa oleville hallintoneuvoston henkilöstöedustajille ei makseta erillistä palkkiota hallintoneuvoston työhön osallistumisesta.

 

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot 2014 (euroa) sekä osallistumisaktiivisuus
Kokouspalkkiot Osallistuminen kokouksiiin
Kanerva Ilkka, pj 6 400,00 8/9
Saarinen Matti, varapj 5 400,00 9/9
Alanko-Kahiluoto Outi 4 000,00 8/9
Anttila Sirkka-Liisa 4 000,00 8/9
Feldt-Ranta Maarit 1 500,00 3/3
Heinonen Timo 4 000,00 8/9
Leppä Jari 3 500,00 7/9
Leppänen Marja-Leena 4 000,00 8/9
Paatero Sirpa 2 500,00 5/6
Soini Timo 4 000,00 8/9
Toivakka Lenita 1 500,00 3/5
Uotila Kari 3 500,00 7/9
Urpilainen Anu 1 500,00 3/4
Wallin Stefan 4 000,00 8/9
Väätäinen Tuula 4 000,00 8/9
Palkkiot 2014 yhteensä 53 800,00

 

Yhtiön johto

Toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön toiminnan johtaminen ja valvominen osakeyhtiölain puitteissa hallituksen antamien ohjeiden ja vahvistetun strategian mukaisesti. Yhtiön johtoryhmä avustaa tässä työssä toimitusjohtajaa. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa strategian, toimintasuunnitelman ja budjettiesityksen valmistelu hallitukselle sekä merkittäviin hankkeisiin ja investointeihin liittyvä päätöksenteko ja seuranta.

2014

Kertomusvuonna johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi viisi jäsentä ja sen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja. Johtoryhmä kokoontui 23 kertaa vuoden aikana.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja muut toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa olevat johtajat. Johtoryhmän jäsenet antoivat kertomusvuonna sidosryhmäselvitykset ja niiden perusteella kaikki johtoryhmän jäsenet ovat riippumattomia yhtiön sidosryhmistä.

Etuudet, palkkiot ja palkitseminen

Toimitusjohtajalla tai muulla johdolla ei ole tavanomaisista (puhelin- ja autoetu) poikkeavia etuuksia eikä optio-oikeuksia.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta. Toimitusjohtaja on toimitusjohtajasopimuksessa määriteltyjen kriteerien täyttyessä oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan yhtiön irtisanoessa sopimuksen. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on johtajan puolelta kaksi kuukautta ja työnantajan puolelta Veikkauksen työehtosopimuksen mukainen (1–6 kk). Johtoryhmän jäsenet ovat määriteltyjen kriteerien täyttyessä oikeutettuja yhdeksän kuukauden palkkaan irtisanomiskorvauksena.

Yhtiössä on käytössä palkitsemisjärjestelmä, jonka piiriin kuuluu koko henkilökunta. Järjestelmään sisältyvät henkilökohtaisen palkanosan korotukset, erityispalkkiot sekä tulospalkkio. Tulospalkkio on vuositasoinen yrityksen menestykseen ja strategisten tavoitteiden toteutumiseen pohjautuva kertaluonteinen palkkio. Tulospalkkion toiminto- ja yksikkökohtaiset tavoitteet ja mittarit asetetaan toiminnan suunnitteluprosessin yhteydessä. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan tilivuoden loputtua ja palkkio määritetään suhteessa henkilön vuosiansioihin. Maksimipalkkioprosentti vaihtelee 7 %:sta 30 %:iin henkilöstöryhmästä riippuen. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän maksimipalkkio oli 30 % vuonna 2014.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten tulospalkkio koostui vuonna 2014 kahdesta tavoitekokonaisuudesta. Ensimmäinen mittasi yhtiön erityistehtävän toteuttamiseen liittyen vastuullisen pelitoiminnan edistymistä tunnistautuneen pelaamisen avulla sekä yhtiön vastuullisuusmielikuvan kehittymistä. Toinen tavoitekokonaisuus mittasi yhtiön toiminnan tuottoa.

Yhtiön hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkkioista ja koko henkilöstön tulospalkkion perusteista.

 

Yhtiön johdon palkkiot 2014 (euroa)
2014 2014 2013 2013
kiinteä osa muuttuva osa kiinteä osa muuttuva osa
Toimitusjohtaja Juha Koponen 372 840 76 950 373 240
Muut johtoryhmän jäsenet 841 022 182 813 962 744 91 688
Yhteensä 1 213 862 259 763 1 335 984 91 688