Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Viestintä ja tiedotus

Sisäisen valvonnan keskeinen tekijä on riittävä, oikea-aikainen ja luotettava tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi. Toimivalla sisäisellä tiedonkululla ja johdon raportoinnilla varmistetaan, että liiketoiminnan tulokset ja keskeiset tavoitteita uhkaavat riskit tulevat yhtiön johdon ja hallituksen tietoon.

Tehokkuuteen, taloudellisiin tavoitteisiin ja toimintaympäristöön liittyviä uhkatekijöitä käsitellään säännöllisesti yhtiön johtoelimissä. Laajempi katsaus riskienhallinnasta annetaan hallitukselle kerran vuodessa. Lisäksi yhtiön hallitukselle ja johtoryhmille raportoidaan Compliance-ohjelman puitteissa vuosittain. Keskeisistä lainsäädäntöön liittyvistä muutoksista sekä Euroopan Unionin tuomioistuimen linjauksista raportoidaan säännönmukaisesti hallitukselle. Lisäksi yhtiön johto antaa tilannekatsauksia omien vastuualueidensa osalta.

Henkilöstölle strategiset tavoitteet, toimintasuunnitelmiin ja budjetteihin liittyvät tavoitteet sekä niiden toteutuminen viestitään yhtiön intranetissä sekä erillisissä infotilaisuuksissa. Taloudelliseen raportointiin liittyvät toimintamallit ovat saatavilla yhtiön intranetissä ja kaikkien taloudelliseen raportointiin osallistuvien käytettävissä. Toimintamalleista, säännöistä ja ohjeista viestitään myös henkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa.