Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Valvonta- ja kontrollitoimenpiteet sekä valvontavastuut

Valvonta- ja kontrollitoimenpiteet muodostuvat niistä menettelytavoista, ohjeista ja säännöistä, joilla turvataan yhtiön toimintaperiaatteiden noudattaminen, ja joiden avulla pyritään varmistamaan tavoitteiden saavuttaminen. Nämä valvonta- ja kontrollitoimenpiteet auttavat havaitsemaan ja hallitsemaan niitä riskejä, jotka uhkaavat tavoitteiden saavuttamista.

Johtamis- ja ohjausjärjestelmä sekä siihen liittyvä toiminnan suunnittelu ja seuranta muodostavat keskeisen osan sisäisen valvonnan valvontatoimenpiteistä. Valvontatoimiin kuuluvat lisäksi esimerkiksi hyväksymismenettelyt, valtuuksien määrittely, työtehtävien eriyttäminen, varmentamistoimenpiteet, varallisuuden turvaaminen ja tietojärjestelmäkontrollit. Yhtiön toimivalle johdolle on määritelty valtuudet, joiden puitteissa se saa toimia.

Sisäisen valvonnan vastuut on määritelty siten, että

  • toimintojen tehokkuuden ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden varmistamisesta vastaa johtoryhmä. 
  • liiketoiminnan ohjaus on varatoimitusjohtajan vastuulla. 
  • taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön talousjohtaja.
  • Compliance-toiminnan järjestämisestä vastaa viestintä ja vastuullisuusjohtaja. 
  • ICT-toimintojen ja tietojärjestelmien valvonnan organisointi on tuotantojohtajan vastuulla.