Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan prosessia, joka auttaa hallitusta ja toimivaa johtoa saamaan kohtuullisen varmuuden siitä, että yhtiön

  • toiminta on tuloksellista, tehokasta, vastuullista ja strategian mukaista
  • taloudellinen raportointi ja johdon hyödyntämät tiedot ovat luotettavia, riittäviä ja oikea-aikaisia
  • yhtiössä noudatetaan soveltuvia lakeja, säännöksiä ja pelien sääntöjä sekä Veikkauksen sisäisiä ohjeita

 

Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat yhtiön asetettujen tavoitteiden saavuttamista edesauttavat strategiat, prosessit, käytännöt ja johtamisrakenteet.

Valvontaympäristö

Yhtiön tarkoitus ja arvot

Veikkauksen erityistehtävä ja arvot muodostavat sisäisen valvonnan perustan.

Veikkauksen tehtävä on tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuullisesti. Veikkauksen visio on olla maailman paras rahapeliyhtiö.

Yhtiön toimintaa ohjaavat arvot ovat:

  • Yhteiseksi hyväksi: Veikkaus tuottaa monipuolista arvoa suomalaisille. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden osallistua pelaamalla yhteisen hyvän edistämiseen turvallisesti ja luotettavasti. Veikkaus antaa suomalaisille mahdollisuuden myös työskennellä yhteiseksi hyväksi. Veikkaus työllistää välillisesti kymmeniä tuhansia suomalaisia.
  • Vastuullisesti: Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa Veikkauksen strategiaa ja käytännön toimintaa. Asiakas voi luottaa sataprosenttisesti Veikkaukseen. Raportoinnin on oltava avointa ja laajaa, koska yhtiö on toiminnastaan vastuussa yhteiskunnalle.
  • Luotettavasti: Veikkauslaiset voivat luottaa toisiinsa kaikissa tilanteissa. Luotettavaan toimintaan liittyy myös avoin vuorovaikutus. Asiakkaat voivat aina luottaa yhtiön tarjoamiin pelituotteisiin.
  • Luovasti: Veikkauksen pelituotteiden, palvelujen ja toimintatavan halutaan heijastavan luovuutta ja iloa. Myös henkilökuntaa kannustetaan uuden luomiseen.

Johtamis- ja ohjausjärjestelmä

Toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen muodostavat perustan Veikkauksen johtamiselle. Yhtiön toiminnan suunnittelu ja johtaminen perustuvat yhtiön visioon. Siitä johdetaan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Pitkän aikavälin tavoitteiden pohjalta määritellään kullekin vuodelle tavoitteet yhtiötason vuosittaisten painopisteiden muotoon.

Toiminnan suunnittelussa yhtiön toiminnan painopisteet muunnetaan tarkemmiksi sekä toiminto-, yksikkö- että henkilötason painopisteiksi ja tavoitteiksi, joita seurataan soveltuvien mittareiden avulla. Toiminnallisen suoriutumisen, kehittymisen ja tehokkuuden perustana ovat riittävän haasteelliset tavoitteet. Seurannan perusteella tehtävät korjaavat toimenpiteet ohjaavat yhtiön toimintaa toimintavuoden aikana.

Yhtiön hallinto on järjestetty osakeyhtiölain ja hyvää hallintotapaa määrittävien ohjeistusten mukaisesti. Veikkauksen toiminnoilla on omat ohjausryhmänsä, jotka tekevät päätöksiä puheenjohtajansa päätösvallan puitteissa. Toimintojen ohjausryhmien lisäksi toimintaa ohjaavat erilliset ohjausryhmät, joiden yhtenä tehtävänä on koordinoida toimintojen työskentelyä.

Veikkauksen johtamismalli on funktionaalinen. Ydinprosessit on kuitenkin tunnistettu ja niitä käytetään toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Liiketoimintastrategian toteuttamiseksi on tunnistettu kolme olennaista ydinprosessia, jotka ovat palvelu-, tuotekehitys- ja ohjausprosessi. Ydinprosessien lisäksi Veikkauksessa on tukiprosesseja (kuten talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit), jotka varmistavat ydinprosessien toimintaedellytykset.

Tietojärjestelmät

Veikkauksen liiketoiminta toimii täysin teknisten järjestelmien varassa. Pelijärjestelmä koostuu keskuspelijärjestelmästä, siihen liitetyistä asiamiesten hallussa olevista myyntipäätteistä, internetpelijärjestelmästä ja pelaamista tukevista järjestelmistä. Luotettavuus on keskeinen tekijä rahapelitoiminnassa, minkä takia pelijärjestelmässä tavoitellaan korkeaa käytettävyyttä. Pelijärjestelmän lisäksi teknisesti varmennettuja ovat pelien tukijärjestelmät, joilla pelaamista hallitaan ja valvotaan.
Säännöt ja ohjeet sekä toimintaa säätelevät lait ja määräykset

Veikkauksen toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, yhtiön arvot, säännöt, ohjeet sekä yleiset toimintaperiaatteet. Toimintojen tehokkuuteen, toimivuuteen, vastuullisuuteen sekä strategian mukaisuuteen liittyvää sisäistä valvontaa toteuttaa johtamis- ja ohjausjärjestelmä.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta on suunniteltu siten, että se antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että raportointi on luotettavaa sekä voimassaolevien taloudelliseen raportointiin liittyvien lakien, säädösten ja kirjanpitostandardien mukaista. Veikkaus noudattaa taloudellisessa raportoinnissaan vapaaehtoisesti kansainvälisiä IAS/IFRS-tilinpäätösstandardeja. Yhtiön taloudellista raportointia ohjaa lainsäädännön lisäksi yhtiön taloussääntö ja muu talouteen liittyvä ohjeistus, johon on määritelty muun muassa keskeiset taloushallinnon periaatteet sekä hyväksymismenettelyihin liittyvät valtuudet.

Taloudellisen raportoinnin toimintamallit on kuvattu ja määritelty taloudelliseen raportointiin liittyvissä säännöissä, työohjeissa ja prosessikuvauksissa.

Compliance-toiminta on määritelty erillisessä Compliance-ohjelmassa, joka on osa riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa. Ohjelman puitteissa seurataan säännöllisesti Veikkauksen toimintaa, kartoitetaan mahdolliset kehittämisalueet ja ryhdytään toimenpiteisiin havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.