Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Seuranta

Hallituksen ja sen valiokuntien tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja toimivuutta. Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu varmistua siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta ja riskienhallinta, tilintarkastus sekä sisäinen tarkastus on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus ja sen tarkastusvaliokunta saavat säännönmukaisesti tietoa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta tulosraporttien, ennusteiden ja toimintasuunnitelmien sekä auditointien tulosten perusteella.

Veikkauksen operatiivisen johdon keskeisimmät valvontavälineet muodostuvat asetettujen tavoitteiden viikkotasolla tapahtuvasta seurannasta, jonka perusteella arvioidaan keskeisten taloudellisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi kuukausiraportoinnin ja vuosineljännesraportoinnin perusteella arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta strategisiin tavoitteisiin, liiketoimintasuunnitelmiin sekä muihin tehtyihin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin nähden.

Taloudellisen raportoinnin prosessia arvioidaan säännöllisesti ja sitä päivitetään tarvittaessa vastaamaan voimassaolevia lakeja, säädöksiä, tilinpäätösstandardeja sekä muita taloudelliselle raportoinnille asetettuja vaatimuksia.