Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Riskienhallinta

Veikkauksen riskienhallinta on osa sisäisen valvonnan kokonaisuutta. Riski on mikä tahansa todellinen tai mahdollinen tapahtuma, toiminta tai tekemättä jättäminen, joka heikentää yhtiön mahdollisuuksia saavuttaa asetetut tavoitteet. Riskienhallinta on integroitu yhtiön toiminnan suunnittelun prosesseihin siten, että asetettuihin strategisiin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät riskit ja yhtiön varautuminen niihin tulevat säännöllisesti tunnistetuksi ja arvioiduiksi.

Merkittävimmille ja keskeisille riskeille määritellään vastuutahot sekä riskienhallintatoimenpiteet. Toimenpiteet sisällytetään toimintasuunnitelmiin sekä yhtiön toimintamalleihin ja prosesseihin. Riskienhallintatoimenpiteiden seuranta tapahtuu osana toimintasuunnitelmien seurantaa sekä muuta sisäisen valvonnan seurantaa.

Vastuu yhtiön riskienhallinnasta oli johtoryhmällä. Yhtiötason riskienhallinnan lisäksi taloudelliseen raportointiin, Compliance-toimintaan sekä operatiiviseen toimintaan ja liiketoimintaan liittyviä riskejä arvioidaan osana jatkuvaa toimintaa. Arviointi on kunkin vastuualueen toiminnon johtajan vastuulla.

 

Riskit

Vuoden 2015 tavoitteita uhkaavista riskeistä merkittävimmiksi arvioidaan kuluttajakysynnän kehitys ja sääntelyn vaikutukset.

Lainsäädäntö ja suomalainen rahapelijärjestelmä

Toimintaympäristöön ja erityisesti rahapelijärjestelmään sekä arpajaislakiin liittyvät muutokset vaikuttavat keskeisesti yksinoikeuden jatkuvuuteen, jolla on merkittävä vaikutus yhtiön markkinaosuuteen, kannattavuuteen ja toimintamalleihin. Mahdolliset uudet rajoitukset ja tiukempi sääntely voivat johtaa siihen, että Veikkauksen edellytykset harjoittaa liiketoimintaa muuttuvat. Juridiseen ympäristöön vaikuttavat sekä kansallinen että EU-tason lainsäädäntö.

Rahapelitoimintaa koskevia säännöksiä ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionissa ja sääntelyä toteutetaan kansallisella tasolla. EU-tuomioistuimen ratkaisut ohjaavat keskeisesti rahapelitoimintaa. Tuomioistuimen ratkaisujen linjauksia ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti Veikkauksessa.

Euroopan komissio lähetti lokakuun 2012 lopussa Suomelle kirjeen, jossa komissio pyysi selvityksiä Suomen rahapelilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen liittyviin kysymyksiin. Suomen valtion joulukuun 2012 lopussa antaman vastauksen perusteella komissio ilmoitti marraskuussa 2013, että komissio on sulkenut Suomea vastaan käynnistetyn rikkomusmenettelyn. Komissio totesi, että Suomen lainsäädäntö, jolla luodaan yksinoikeus tarjota rahapelejä, täyttää EU-oikeuden vaatimukset ja sitä sovelletaan johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti.

Digitaalinen liiketoiminta

Veikkauksen digitaalinen liiketoiminta jatkoi vahvassa kasvussa. Asiakkaiden palvelun parantaminen on Veikkauksen strategian keskiössä. Palvelun parantamiseksi Veikkaus jatkaa investointeja verkkopalvelun parantamiseksi. Palvelun kohdentaminen, nopeuttaminen ja luotettavuus ovat keskeisiä tavoitteita myös jatkossa. Verkkokaupan käyttöliittymien uudistaminen takaa laajan päätelaitetuen ja dynaamisen kehittämisen. Vuoden 2014 aikana lähes kaikki veikkaus.fi:n pelisivut uudistettiin responsiivisiksi ja analytiikkaperusteinen sisältöjen kohdentaminen oli tekemisen keskiössä sekä verkkokaupassa että sähköisessä asiakasviestinnässä. Asiakaspalvelun toimintaa kehitettiin vastaamaan lisääntyvän verkkopelaamisen tarpeita sekä palvelukanavien että palvelusisältöjen osalta.

ICT-toiminnot ja tietojärjestelmät

ICT-toiminnot ja erityisesti pelijärjestelmät ovat keskeinen osa Veikkauksen liiketoimintaa. Haasteita lisäävät erityisesti pelitapahtumien määrän kasvu ja pelijärjestelmien monimuotoistuminen sekä näiden vaikutus pelijärjestelmän toimintavarmuuteen. Toimintavarmuus ja luotettavuus vaikuttavat suoraan asiakkaiden sitoutumiseen ja sitä kautta yhtiön kannattavuuteen. Keskeisten tietojärjestelmien toimivuutta seurataan aktiivisesti ja järjestelmiä testataan sekä arvioidaan säännönmukaisesti. Keskeisten järjestelmien jatkuvuus on varmistettu muun muassa riittävillä varajärjestelyillä, moninkertaisilla laitteistoilla, jatkuvuussuunnitelmalla sekä säännönmukaisella järjestelmien ja suunnitelmien testauksella. Ulkoinen palveluntuottaja vastaa merkittävästä osasta pelijärjestelmien tuotantoa ja ylläpitoa palvelusopimuksen mukaisesti.