Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Hallintokoodin käyttö ja poikkeamat

Veikkaus noudattaa toiminnassaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 Comply or Explain -periaatteen mukaisesti sekä valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä 3.11.2011. Lisäksi Veikkaus noudattaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan 13.8.2012 antamaa kannanottoa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance) on annettu erillisenä kertomuksena, ei osana hallituksen toimintakertomusta. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä sisältyy sisäisen valvonnan kuvaukseen. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010 on saatavissa julkisesti internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.

Lähinnä yhtiön omistajarakenteesta johtuvat poikkeamat hallinnointikoodista koskevat seuraavia koodin suosituksia suluissa yksilöidyiltä osin: suositus 1 (yhtiökokoustietojen julkistaminen), suositus 4 (hallitukseen ehdolla olevien osallistuminen yhtiökokoukseen), suositus 11 (hallitukseen ehdolla olevien ilmoittaminen), suositukset 28–30 (nimitysvaliokunnan perustaminen ja toiminta), suositus 42 (hallituspalkkioiden maksaminen osakkeina), suositus 51 (Helsingin pörssin sisäpiiriohjeet), suositus 52 (tilintarkastajaehdokkaan ilmoittaminen) sekä suositus 55 (joidenkin edellä mainituista poikkeamista johtuvien tietojen ilmoittaminen yhtiön internetsivuilla).